KONKURS: Ekozabawka na czas pandemii

KONKURS: Ekozabawka na czas pandemii

17 maja 2020

ZESPÓŁ SZKÓŁ W PSTRĄGOWEJ POD PATRONATEM WÓJTA GMINY CZUDEC OGŁASZA KONKURS EKOLOGICZNY NA WYKONANIE PRACY PT.: EKOZABAWKA na czas pandemii

 

CEL KONKURSU:

Celem konkursu jest zwrócenie uwagi na potrzebę segregacji odpadów komunalnych i możliwość ich powtórnego wykorzystania(recyklingu) oraz propagowanie i zachęcanie do podejmowania działań na rzecz ochrony środowiska.

ZASADY UCZESTNICTWA:

 1. Zadaniem uczestników konkursu jest wykonanie EkoZabawki z różnych odpadów komunalnych.
 2. Konkurs przeznaczony jest dla dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych i przedszkoli z terenu Gminy Czudec.
 3. W konkursie może wziąć udział każdy uczeń/przedszkolak, który prześle 3 zdjęcia jednej pracy zrobione z trzech różnych stron,
  w terminie do7 czerwca 2020r. na adres e-mail: pstragowa2020@gmail.com. W treści wiadomości proszę podać imię i nazwisko ucznia/przedszkolaka, adres szkoły, klasę dziecka oraz numer telefonu rodzica.
 4. Technika wykonania: praca powinna być wykonana z materiałów podlegających recyklingowi – mogą to być np.: tworzywa sztuczne, papier, materiały tekstylne, metal. Nie wolno używać materiałów niebezpiecznych np.: szkła, baterii, akumulatorów, ostrych kawałków blach itp.
 5. Jury dokona oceny prac w czterechkategoriach : I kat.– przedszkolaki, II kat. I -III klasa,III kat.- IV-VIII klasa, IV kat – rodzeństwa.
 6. Za główne kryteria przyjmuje się: poziom artystyczny, kreatywność i inwencję twórczą w wykorzystywaniu materiałów nadających się do recyklingu oraz samodzielność w wykonaniu pracy.
 7. Dopuszcza się prace zbiorowe, ale tylko wykonane przez rodzeństwo (inne prace zbiorowe nie będą brane pod uwagę przy ocenie).
 8. Organizator zastrzega sobie prawo do wyboru prac na wystawę.

NAGRODY:
Za najciekawsze prace zostaną przyznane nagrody ufundowane przez Organizatora oraz Patrona.W każdej kategorii zostaną przyznane: I, II i III miejsce. Każdy uczestnik otrzyma dyplom.

POSTANOWIENIA OGÓLNE:

 1. Prace konkursowe ocenia Jury powołane przez Organizatora.
 2. Prace zostaną zaprezentowane na stronie Zespołu Szkół w Pstrągowej: www.zs-pstragowa.pl
 3. Wszelkie informacje można uzyskać pod nr tel.: 694 564 919.
 4. Dane osobowe uczestników są przetwarzane zgodnie z klauzulą informacyjną dotyczącą ochrony danych osobowych, która określa rodzaj danych oraz zakres ich przetwarzania (załącznik nr 1 do Regulaminu).
 5. Podanie danych osobowych, w zakresie wskazanym w Regulaminie, jest warunkiem niezbędnym do dokonania skutecznego zgłoszenia uczestnictwa.
 6. Rodzice wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych swoich dziecipoprzez ich przystąpienie do uczestnictwa w konkursie. Zgoda stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu, który uzupełnia i podpisuje rodzic uczestnika Konkursu.
 7. Udział w Konkursie oznacza akceptację zasad udziału w Konkursie zawartych w Regulaminie.

 

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie!

INFORMACJA O ZASADACH PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH