Deklaracja dostępności przedszkola

Deklaracja dostępności przedszkola

Deklaracja Dostępności

 

Publiczne Przedszkole w Czudcu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Publicznego Przedszkola w Czudcu

Data publikacji strony internetowej: 2019-09-01.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-09-25.

 

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

 

Data sporządzenia deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: 2019-09-01.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Grażyna Czaja przedszkoleczudec@o2.pl . Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 17 2771 046. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

 

Informacje na temat procedury odwoławczej

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.

Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony https://www.rpo.gov.pl/

 

Dostępność architektoniczna

Publiczne Przedszkole w Czudcu, ul. Starowiejska 8, 38-120 Czudec

 

  1. Główne wejście do budynku przedszkola zaprojektowano od strony zachodniej. Istnieje drugie wejście do którego prowadzą schody, wprost z parkingu. Budynek jest wyposażony w podjazd dla niepełnosprawnych. Istnieje jeszcze trzecie wejście od strony wschodniej, dla personelu kuchennego i zaopatrzenia, do którego prowadzą schody. Dodatkowo istnieje bezpośrednie wyjście na ogród z Sali gr 6 (strona zachodnia) i gr 7 (strona wschodnie), oraz z gr 5 (od strony wschodniej). Jednocześnie są to wyjścia ewakuacyjne z tych sal.
  2. Osobami oddelegowanymi do udzielania informacji przy wejściu głównym są pracownicy obsługi.
  3. Przedszkole to dwa budynki, stary i nowy połączone przewiązką. W starej części przedszkola istnieją 3 kondygnacje, w nowej dwie. W obydwu budynkach są korytarze i klatki schodowe. Sala gimnastyczna znajduję się na parterze i jest dostępna dla każdego. Budynek posiada windę towarową.
  4. W budynku nie ma dostosowań dla osób niepełnosprawnych.
  5. Na terenie przedszkola znajduje się parking dla samochodów osobowych.
  6. W przedszkolu nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.