Zajęcia dodatkowe

Zajęcia dodatkowe

Nasze przedszkole prowadzi szereg zajęć dodatkowych dla dzieci.

Zajęcia rytmiczne - Jacek Barć

Język angielski -Katarzyna Cieślak

Religia - ks. Szymon Kłak

Zajęcia taneczne (dla chętnych) - zawodowy tancerz

Ponad to, placówka dysponuje specjalistami z wielu dziedzin i organizuje dla dzieci z orzeczeniami oraz opiniami Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej zajęcia z zakresu oligofrenopedagogiki, tyglopedagogiki, surdopedagogiki, terapii autyzmu, zajęć korekcyjno- kompensacyjnych i wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.

Język angielski

Zajęcia z języka angielskiego odbywają się dwa razy w tygodniu dla  dzieci starszych, oraz raz w tygodniu dla młodszych. Prowadzi je mgr. Katarzyna Cieślak

 

 

Zajęcia logopedyczne

Zajęciami logopedycznymi objęte są dzieci posiadające orzeczenie lub opinię w której poradnia psychologiczno- pedagogiczna wskazała na potrzebę realizacji tych zajęć, oraz dzieci  5-, 6-letnie z zaburzeniami mowy, powodującymi zakłócenia komunikacji językowej. Ćwiczenia logopedyczne prowadzone są indywidualnie lub w małych grupach. Zajęcia prowadzi mgr. Iwona Łysanowicz.

Rytmika

Zajęcia umuzykalniająco - rytmiczne odbywają się dwa razy w tygodniu dla dzieci starszych,  oraz raz w tygodniu dla młodszych. Prowadzi je mgr. Jacek Barć

 

 

Religia

Religia odbywa się dla wszystkich dzieci, których rodzice wyrazili zgodę na uczestnictwo w nich ich dzieci. Zajęcia prowadzi ks. Szymon Kłak

Tańce

Zajęcia taneczne odbywają się raz w tygodniu po 30 min. Prowadzone są przez profesjonalnych tancerzy. Są one dla chętnych dzieci, dodatkowo odpłatne.

Zajęcia z psychologiem

Zajęcia z psychologiem, Panią mgr. Martę Szaro, która jest dla wszystkich dzieci  potrzebujących wsparcia (szczególnie dla przedszkolaków posiadających opinie lub orzeczenie Poradni Pedagogiczno-Psychologicznej). Pani Marta prowadzi również zajęcia grupowe rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne i konsultacje wychowawcze dla rodziców.