Misja i wizja naszego przedszkola

Misja i wizja naszego przedszkola

Przedszkole zapewnia dzieciom opiekę, dba o ich bezpieczeństwo psychiczne i fizyczne. Rozpoznaje i zaspokaja potrzeby oraz rozwija indywidualne możliwości i talenty. Tworzy warunki do nabywania przez dzieci wiadomości i umiejętności, których celem jest osiągnięcie przez wychowanków stanu gotowości do podjęcia nauki w szkole podstawowej. Placówka buduje środowisko społeczne dziecka, kształtuje jego postawy moralne oraz uczy odróżniania dobra od zła. Kieruje się zasadami wynikającymi z Konwencji o prawach dziecka. Wspiera działania wychowawcze rodziców. Promuje zachowania przyjazne przyrodzie, a także buduje poczucie tożsamości regionalnej i narodowej.

Naszą działalność opisuje cytat: 

„Tak naprawdę to są tylko dwie rzeczy, w które można wyposażyć dzieci: pierwszą są korzenie, drugą – skrzydła”

Wizja Publicznego Przedszkola w Czudcu

Cele ogólne:

  • Przedszkole tworzy procesy indywidualnego wspomagania rozwoju i edukacji odpowiednio do potrzeb i możliwości dziecka.
  • Dziecko jest aktywne i twórcze w nabywaniu wiadomości, umiejętności i postaw w zakresie co najmniej podstawy programowej.
  • Procesy zachodzące w przedszkolu zapewniają rozwój jego podmiotów.
  • Przedszkole jest integralnym elementem środowiska, w którym działa, współpracuje z nim na rzecz rozwoju własnego i lokalnego.
  • Zarządzanie przedszkolem zapewnia jego sprawne funkcjonowanie i jest zgodne z obowiązującymi przepisami prawa, polityką oświatową państwa i przyjętą koncepcją rozwoju.
  • Przedszkole monitoruje i doskonali efekty swojej pracy.