Rozkład dnia

Rozkład dnia

Nasze przedszkole czynne jest od poniedziałku do piątku, w godzinach od 6:00 do 16:30. Pobyt w nim upływa dzieciom na zabawach oraz zajęciach zaplanowanych i inspirowanych przez nauczycielki. Rozkład dnia dostosowany jest do potrzeb wynikających z wieku dzieci, uwzględnia zasady ochrony zdrowia i higieny oraz oczekiwania dzieci i rodziców. Przedszkolaki mają również możliwość uczestniczenia w zajęciach dodatkowych. W pracy wychowawczej i dydaktycznej preferujemy otwarty styl i aktywne metody. Organizowane zajęcia dodatkowe są dostosowane do potrzeb i zainteresowań dzieci.

RAMOWY ROZKŁAD DNIA

Od godziny 6:00 do godziny 9:00

W godzinach porannych odbywają się zabawy indywidualne lub zespołowe o charakterze organizacyjnym, integracyjnym, korekcyjno - kompensacyjnym, porządkowym, w zależności od potrzeb wychowanków. Dzieci mają możliwość podejmowania zabaw swobodnych, organizowanych z własnej inicjatywy , czasami także z udziałem kolegów z innych grup. To także dobry moment na rozmowy indywidualne nauczyciela z dzieckiem, podejmowane przez obie strony. W tym czasie odbywa się realizacja zadań edukacyjnych z dziećmi zdolnymi oraz z deficytami rozwojowymi. Ranek kończy się śniadaniem.

Od godziny 9:00  do godziny 12:00

Po śniadaniu organizowane są zajęcia wychowawczo - dydaktyczno-opiekuńcze, w ramach których dzieci podejmują działania we wszystkich sferach aktywności. Na przestrzeni całego tygodnia nauczyciel organizuje działalność dzieci rozwijającą ich kompetencje w zakresie edukacji umysłowej, społeczno- moralnej , zdrowotnej, estetycznej ( muzycznej i plastyczno- technicznej) kładąc szczególny nacisk na indywidualizację potrzeb, integrację poszczególnych treści oraz wyzwalanie potencjału twórczego wychowanków. To także zabawy zorganizowane i swobodne w sali lub ogrodzie przedszkolnym. O godzinie 11:30 obiad.

Od godziny 12:00 do godziny 16:30

Czas zajęć popołudniowych przeznaczony jest na leżakowanie w grupie dzieci młodszych, natomiast w grupach dzieci starszych na poobiedni relaks. Przy sprzyjających warunkach dzieci korzystać mogą także z zabaw w ogrodzie przedszkolnym lub uczestniczyć w wycieczkach, spacerach. O godzinie 1430 podwieczorek. Czas popołudniowy wypełniają także swobodne zabawy inicjowane przez dzieci. To także czas na zajęcia dodatkowe w mniejszych grupach, a w sześciolatkach odbywają się również zajęcia utrwalające. Następuje także rozchodzenie się dzieci.