Ochrona Danych Osobowych

Inspektor Ochrony Danych:
Daniel Panek
e-mail: daneosobowe@czudec.pl

 

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.

Poniższe zasady stosuje się począwszy od 25 maja 2018 roku.

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Przedszkole w Czudcu jest: Dyrektor Przedszkola,38-120 Czudec, ul. Starowiejska 8. 
 2. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania Przedszkola, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Przedszkole w Czudcu za pomocą adresu daneosobowe@czudec.pl
 3. Administrator danych osobowych – Dyrektor Przedszkola - przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.
 4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu/celach:
  • wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Przedszkole w Czudcu; 
  • realizacji umów zawartych z kontrahentami Przedszkola;
  • w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.
 5. W związku z przetwarzaniem danych w celach o których mowa w pkt 4 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:
  • organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa; 
  • inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Przedszkolem przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Dyrektor Przedszkola.
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 4, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa, tj. przepisy ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz aktach wykonawczych do tej ustawy.
 7. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia: 
  • prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
  • prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
  • prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w przypadku gdy:
   • dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane,
   • osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych,
   • osoba, której dane dotyczą wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych, która jest podstawą przetwarzania danych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych,
   • dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem,
   • dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa;
  • prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku, gdy:
   • osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych,
   • przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia,
   • Administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń,
   • osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, do czasu ustalenia czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;
  • prawo do przenoszenia danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:
   • przetwarzanie danych odbywa się na podstawie umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą lub na podstawie zgody wyrażonej przez tą osobę,
   • przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany;    
  • prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:
   • zaistnieją przyczyny związane z Pani/Pana szczególną sytuacją, w przypadku przetwarzania danych na podstawie zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej przez Administratora,
   • przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą jest dzieckiem. 
 1. W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.
 2. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w Przedszkole w Czudcu Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych. 
 3. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.
 4. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa. Skutkiem braku podania danych będzie brak możliwości załatwienia sprawy zgodnie ze złożonym wnioskiem / żądaniem.
 5. Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane. 

 

 

INFORMACJA O ZASADACH PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W ZWIĄZKU
Z UDZIELENIEM ODPOWIEDZI NA WNIOSEK O DOSTĘP DO INFORMACJI PUBLICZNEJ

TOŻSAMOŚĆ ADMINISTRATORA

Publiczne Przedszkole w Czudcu mające siedzibę pod adresem: ul. Starowiejska 8, 38-120 Czudec. Numer telefonu:17 27 71 046, 606-947-923, adres email: przedszkoleczudec@o2.pl

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH

Imię i nazwisko: Daniel Panek, adres email: daneosobowe@czudec.pl

CELE PRZETWARZANIA I PODSTAWY PRAWNE

Dane osobowe będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na wniosek o dostęp do informacji publicznej.

Podstawę prawną przetwarzania stanowi art. 6 ust. 1 lit. c) Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych oraz przepisy ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

ODBIORCY DANYCH

Dane osobowe mogą być przekazywane innym podmiotom tylko w takim zakresie, jaki jest niezbędny do wywiązania się z obowiązku udzielenia dostępu do informacji publicznej.

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

Dane osobowe będą przechowywane przez pięć lat - po tym okresie zostaną poddane ekspertyzie mającej na celu ustalenie ich ostatecznego przeznaczenia: wybrakowania lub archiwizacji.

Zasada ta wynika z ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r.
w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.

PRAWA PODMIOTÓW DANYCH

Na warunkach Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych podmiotom danych przysługują następujące prawa:

- dostępu do treści swoich danych (art. 15 RODO);

- do sprostowania danych (art. 16. RODO);

- do usunięcia danych (art. 17 RODO);

- do ograniczenia przetwarzania danych (art. 18 RODO);

- prawo do niepodlegania procesom zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania (art. 22 RODO).

PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO

Podmiotom danych przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim ich zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.

Polskim organem nadzoru jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych
z siedzibą pod adresem 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2, adres email: kancelaria@uodo.gov.pl.

ŹRÓDŁO POCHODZENIA DANYCH OSOBOWYCH

Dane osobowe pochodzą z wniosków o udzielenie dostępu do informacji publicznej.

INFORMACJA O DOWOLNOŚCI LUB OBOWIĄZKU PODANIA DANYCH

Podanie treści danych osobowych przez Stronę jest dobrowolne - Strona postępowania sama decyduje o tym, jakie kategorie danych osobowych udostępnia, musi jedynie określić formę oraz sposób udzielenia odpowiedzi na wniosek o dostęp do informacji publicznej.

Należy mieć świadomość, że niepodanie żadnych danych - szczególnie kontaktowych, może uniemożliwić udzielenie odpowiedzi zgodnie z dyspozycją, może także skutkować odmową udzielenia dostępu do informacji publicznej lub umorzeniem postępowania. Dotyczy to szczególnie sytuacji, w której udzielenie informacji publicznej w żądany sposób lub w żądanej formie jest niemożliwe ze względów technicznych lub wiązałoby się z naruszeniem przepisów o ochronie informacji niejawnych albo o przymusowej restrukturyzacji; a także gdy naruszałoby to prywatność osoby fizycznej; bądź doprowadziło do ujawnienia tajemnicy przedsiębiorcy lub innej tajemnicy ustawowo chronionej.

INFORMACJA O ZAUTOMATYZOWANYM PODEJMOWANIU DECYZJI ORAZ PROFILOWANIU

Dane osobowe nie będą przedmiotem zautomatyzowanego podejmowania decyzji,
w tym profilowania.