Roczny plan pracy

Roczny plan pracy

 

 

PLAN PRACY DYDAKTYCZNO- WYCHOWAWCZEJ

W PUBLICZNYM PRZEDSZKOLU W CZUDCU

W ROKU SZOLNYM 2020/2021

 

Zadania:

  1. Wdrażanie do dbania o zdrowie i bezpieczeństwo w przedszkolu i poza nim.
  2. Kształtowanie postaw patriotycznych u dzieci w wieku przedszkolnym. Uwrażliwienie na piękno, folklor i tradycje Polski. Budzenie tożsamości narodowej i regionalnej.
  3. Integracja przedszkola ze środowiskiem lokalnym w celu wzajemnego rozwoju.

 

 

 

ZADANIE I:

Wdrażanie do dbania o zdrowie i bezpieczeństwo w przedszkolu i poza nim.

 

Lp.

Tematy kompleksowe

Sposób realizacji

Termin

Osoba odpowiedzialna

1.

Wiem jak być grzecznym

§  poznanie placówki przedszkolnej – zwrócenie uwagi na pomieszczenia, do których nie wolno dzieciom wchodzić

§  ustalenie zasad prawidłowego zachowania się w placówce

§  zapoznanie z formą prawidłowego poruszania się po salach, korytarzach ischodach

 

 

wrzesień

 

 

Nauczycielki grup

2.

W ogrodzie przedszkolnym

§  zapoznanie dzieci z ogrodem przedszkolnym i sprzętami w nim się znajdującymi

§  ustalenie zasad korzystania ze sprzętu i zabaw w piaskownicy

§  zwrócenie uwagi na odpowiednie poruszanie się podczas zabaw

§  przestrzeganie ustalonych reguł w ciągu roku

§  zorganizowanie spartakiady wiosennej

 

wrzesień

 

cały rok szkolny

 

 

 

Nauczycielki grup

3.

Jestem uczestnikiem ruchu drogowego

§  zapoznanie z podstawowymi zasadami ruchu drogowego

§  wyjścia na spacery i wycieczki

§  w okolice przedszkola – zwrócenie uwagi na odp. sposób spacerowania

§  wykonanie prac plastycznych nt. znaków i sygnalizatorów ruchu drogowego- wystawka prac

§  udział w konkursie wiedzy o ruchu drogowym

 

wg planów miesięcznych październik,

maj

 

Nauczycielki grup

 

Grupy starsze

 

Grupy starsze

M. Pasternak

4.

Poznajemy zawody policjanta, strażaka

§  odwiedziny w  przedszkolu pana policjanta – prelekcja nt. pracy i odpowiedniego zachowania dzieci

§  zorganizowanie pokazu straży pożarnej

październik

maj

 

W. Ptak

5.

Bezpiecznie bawimy się lato, jesień, zima, wiosna

§  zapoznanie ze sposobami spędzania wolnego czasu poprzez cztery pory roku

§  zwrócenie uwagi na czyhające niebezpieczeństwa podczas zabaw

§  ukazanie form bezpiecznej zabawy

§  zapoznanie ze sposobem korzystania z przedmiotów i sprzętów, które pomagają w zabawie

 

wg planów miesięcznych

 

Nauczycielki grup

6.

Telefony alarmowe i instytucje

§  zapoznanie dzieci z telefonami alarmowymi i zasadami z ich korzystania

§  wdrażanie dzieci do pomocy innym i zwracanie uwagi innym na niebezpieczeństwa

 

wg planów miesięcznych

 

Nauczycielki grup

7.

Bezpiecznie w domu

§  praca z serią ilustracji, historyjkami obrazkowymi przedstawiającymi prawidłowe i nieprawidłowe zachowania w domu

§  zwrócenie uwagi na niebezpieczne przedmioty techniczne zasilane prądem i gazem, które znajdują się w domu, maszyny i urządzenia rolnicze

§  ostrzeganie przed wpuszczaniem do domu osób trzecich, nieznajomych

 

 

wg planów miesięcznych

 

 

Nauczycielki grup

 

ZADANIE II:

Kształtowanie postaw patriotycznych  u dzieci w wieku przedszkolnym.Uwrażliwienie na piękno, folklor i tradycje Polski. Budzenie tożsamości narodowej i regionalnej.

Lp.

Tematy kompleksowe

Sposób realizacji

Termin

Osoba odpowiedzialna

1.

Poznanie siebie

§  zabawy integracyjne

§  zabawy z wykorzystaniem metod aktywnych tj. słoneczko, burza mózgów, obrazkowa mapa myśli, pajęczyna

§  zajęcia z wykorzystaniem metody peer- learning ( nauczanie rówieśnicze), czyli prezentacja własnych zainteresowań  przez dzieci

§  ćwiczenia z wykorzystaniem metody Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne: zdobywanie pewności siebie i poczucia bezpieczeństwa w otoczeniu: nauka współpracy w grupie

§  zabawy grupowe wzmacniające poczucie własnej wartości

§  prezentacja prac plastycznych dzieci

§  umożliwienie dzieciom udziału w konkursach

§  informowanie na bieżąco rodziców o postępach dzieci

§  przekazanie rodzicom wyników obserwacji/diagnozy prowadzonej w przedszkolu

 

 

 

 

Cały rok szkolny

 

 

 

 

Nauczycielki grup

2.

Świat zawodów i rynek pracy

§  zabawy naśladowcze i dramowe prezentujące pracę przedstawicieli różnych zawodów (również z wykorzystaniem  teatrzyku kukiełkowego, sylwet: atrybutów danego zawodu)

§  zabawy ze śpiewem: „Rolnik sam w dolinie”,

§  układanie historyjek obrazkowych (indywidualnie i grupowo), gra  „Piotruś”, gry planszowe na temat zawodów podczas poranków i zajęć popołudniowych

§  konstruowanie wspólnie z dziećmi gier planszowych

§  wycieczki do miejsc pracy rodziców

§  wizyta w przedszkolu gości prezentujących swoje zawody

§  „Jak to powstaje?”- zajęcia z dziećmi w ramach realizowanego programu wychowania przedszkolnego tj. jak powstaje książka, skąd się bierze mleko itp.

§  udział  dzieci w wybranych propozycjach z „Kalendarza Świąt Nietypowych”

§  nauka wybranych piosenek na temat zawodów

§  czytanie wierszy i opowiadań

 

 

 

Wg kalendarza wyjść i wycieczek

 

 

 

 

 

Nauczycielki grup

3.

Planowanie własnego rozwoju i podejmowanie decyzji edukacyjno- zawodowych

§  „Kim zostanę, gdy dorosnę”-  pokaz mody prezentującej dzieci w przebraniach

§  Kąciki tematyczne

§  Album z zawodami

§  Spotkanie z doradcą zawodowym

§  Spotkanie z psychologiem dla rodziców na temat wspierania rozwoju i zdolności dzieci

§  Gry i zabawy zespołowe wymagające podejmowania decyzji

§  Trening umiejętności społecznych

§  Wycieczka do szkół średnich

§  Spotkania z uczniami, rodzicami, seniorami

 

 

wg planów miesięcznych

 

 

Nauczycielki grup

4.

Zapoznanie z tradycjami i kulturą regionu

§  nauka „Mazurka Dąbrowskiego”

§  Zorganizowanie i udział w apelu z okazji 11 listopada

§  Zapoznanie z wybraną zabawą ludową

§  Zorganizowanie wycieczki – poznanie zabytków kultury regionalnej, dorobku historycznego, architektury i tradycji

§  Zorganizowanie gazetki o tematyce regionalnej

 

 

wg planów miesięcznych

 

 

Nauczycielki grup

 

 

 

 

 

ZADANIE III: Integracja przedszkola ze środowiskiem lokalnym w celu wzajemnego rozwoju.

Lp.

Tematy kompleksowe

Sposób realizacji

Termin

Osoba odpowiedzialna

1.

Poznaje najbliższe środowisko lokalne poprzez różne formy aktywności

§  spacery w okolicy przedszkola

§  poznanie zabytków kultury regionalnej, dorobu historycznego, architektury i tradycji

§  tablice tematyczne „moja mała ojczyzna”

Cały rok grupy starsze

 

 

Grupy młodsze wg planów miesięcznych

Wszyscy nauczyciele

2.

Wyjście do Ośrodka Kultury w Czudcu

§  oglądanie wystaw prac plastycznych

§  branie udziału w konkursach organizowanych przez OK

Cały rok

Nauczyciele grup starszych

3.

Wyjście do Publicznej Biblioteki w Czudcu

§  udział w „Głośnym czytaniu”

§  „Głośne czytanie”  w przedszkolu dla grup młodszych

§  możliwość  obejrzenia eksponatów kultury regionalnej (stroje, naczynia itp.)

Cały rok

Wszyscy nauczyciel

4.

Współpraca z OSP Czudec

§  obchody święta strażaków

§  próbna ewakuacja

§  spotkanie ze strażakami o tematyce bezpieczeństwo

Cały rok

Wszyscy nauczyciel

5.

Współpraca z Parafią Czudec

§  wyjcie na dróżki maryjne

§  wyjście do kościoła

§  udział w przeglądzie piosenki religijnej

§  udział w przeglądzie kolęd i pastorałek

§  zorganizowanie kolędy duszpasterskiej w

przedszkolu

Cały rok

Wszyscy nauczyciel

6.

Współpraca z Szkołą Podstawową w Czudcu

§  wyjście na „Dni otwarte” dla absolwentów przedszkola

maj/czerwiec- grupy starsze

Nauczyciele grup starszych

7.

Spotkania z ciekawymi osobami (rodzicami)

§  organizacja spotkań z osobami wykonującymi ciekawe zawody

§  realizacja programu „Zawodowy zawrót głowy”

Cały rok

Chętni nauczyciele

8.

Udział w zbiórkach charytatywnych

§  zaangażowanie rodziców w zbiórki charytatywne

§  zbiórka nakrętek plastikowych

§  zbiórka zużytych baterii dla REBA

§  wzbudzanie empatii poprzez pogadanki

Cały rok

Chętni nauczyciele