Roczny plan pracy

Roczny plan pracy

Roczny plan pracy dydaktyczno- wychowawczej w Publicznym Przedszkolu w Czudcu w roku szkolnym 2021/2022

 

 

 

Zadania:

  1. Piękna nasza Polska cała” - kształtowanie postaw patriotycznych.
  2. Wychowanie do wartości, kształtowanie postaw i respektowanie norm społecznych. Budzenie poczucia przynależności do rodziny, społeczności      lokalnej oraz wspólnoty przedszkolnej.
  3. Edukacja zdrowotna i ekologiczna warunkiem pomyślnego rozwoju przedszkolaków

 

 

1. Piękna nasza Polska cała” -  kształtowanie postaw patriotycznych.

 

L.p.

Tematy kompleksowe

Sposób realizacji

Termin

Osoba odpowiedzialna

1.

Poznawanie miejsc o znaczeniu historycznym

- Organizowanie wyjść i wycieczek do miejsc o znaczeniu historycznym.

cały rok szkolny

wszyscy nauczyciele

2.

Uroczystość 11listopada, Dzień Flagi Polskiej

- Udział w uroczystościach związanych z obchodami świąt narodowych.

cały rok szkolny

wszyscy nauczyciele

3.

Czudec- Mała Ojczyzna

- Zaproszenie ciekawych osób

związanych z historią naszego regionu.

cały rok szkolny

wszyscy nauczyciele

4.

Znam Swoją miejscowość

- Współpraca z podmiotami  środowiska lokalnego.

cały rok szkolny

wszyscy nauczyciele

5.

Jestem Patriotą

- Wzbogacenie kącika patriotycznego o albumy, fotografie o tematyce patriotycznej.

cały rok szkolny

nauczyciele grup starszych

6.

Poznajemy swoją miejscowość

- Wystawa w holu przedszkolnym na temat „Poznajemy nasz region” – pamiątkowe zdjęcia wykonywane podczas spacerów i wycieczek.  

 

cały rok

szkolny

wszyscy nauczyciele

7.

Polska Moja Ojczyzna

- Przekazywanie wiadomości dotyczących naszej ojczyzny – zapoznanie z zarysem mapy Polski oraz symbolami narodowymi.

 

- Słuchanie legend i opowiadań związanych z powstaniem Polski.

 

 

cały rok

szkolny

 

 

 

 

cały rok

szkolny

 

wszyscy nauczyciele

 

 

 

 

 

 

nauczyciele grup starszych

 

8.

Śpiewam i tańczę ludowe piosenki

- Zapoznanie dzieci z tradycjami ludowymi związanymi z regionem

– stroje, pieśni i tańce ludowe

 

 

 

cały rok

szkolny

nauczyciele grup starszych

9.

Konkurs Plastyczny „Polskie Legendy”

- Zorganizowanie wewnątrzprzedszkolnego konkursu plastycznego „Znam polskie legendy”.

drugi semestr

pani Justyna

Bielińska

 

2. Wychowanie do wartości, kształtowanie postaw i respektowanie norm społecznych. Budzenie poczucia przynależności do rodziny, społeczności lokalnej oraz wspólnoty przedszkolnej.

 

Lp.

Tematy kompleksowe

Sposób realizacji

Termin

Osoba odpowiedzialna

1.

Ja i moi koledzy, moja grupa

- Przekazywanie informacji o sobie (imię, nazwisko, adres, ulubione zajęcie);

-Zabawy integracyjne pokazujące różnice i podobieństwa w wyglądzie, zachowaniu, ulubionych zabawach;

- „Mój kolega”- rysowanie portretu;

Zapoznanie z podstawowymi zasadami obowiązującymi w grupie- wprowadzenie kodeksu grupowego

- Obchody „Dnia Przedszkolaka” – podkreślenie wagi przedszkola w rozwoju i edukacji dzieci, czerpanie radości przez dzieci z bycia przedszkolakiem .

- Udział dzieci w uroczystościach przedszkolnych i regionalnych (patrz: Harmonogram świąt i uroczystości).

- Kształtowanie postaw oraz ukazanie wartości na przykładzie bohaterów bajek.

- Zwracanie uwagi na obecność wśród nas dzieci przewlekle chorych i niepełnosprawnych, zachęcanie do postawy akceptacji i zrozumienia dla ograniczeń , z którymi borykają się na co dzień.

- Przypominanie dzieciom ich praw z okazji : Dnia Dziecka, Światowego Dnia Praw Dziecka, oglądanie fotografii i zdjęć rówieśników mieszkających na innych kontynentach.

 

 

wrzesień

 

 

wrzesień

 

 

 

 

 

W

g potrzeb

 

 

 

wg potrzeb i planów miesięcznych

 

 

 

 

 

Wrzesień

 

 

 

 

 

 

 

 

 

wg harmonogramu i potrzeb grupy

 

 

 

 

 

 

wg potrzeb

 

 

 

 

 

 

wg potrzeb grupy/ grudzień

 

 

 

 

 

 

 

 

Listopad/ wg potrzeb grupy

 

Wszyscy nauczyciele

2.

Ja i moja rodzina

- Swobodne wypowiedzi na temat własnej rodziny, zwyczajów i obowiązków;

- Oglądanie starych fotografii;

- Wyjaśnienie wieloznaczności pojęcia „dom”;

- Przygotowanie do Święta babci i dziadka; nauka piosenek i wierszy, przygotowanie laurek i upominków dla babć i dziadków

- Występ dla mamy i taty;

- Wykonanie laurek i składanie życzeń.

- Uwrażliwianie na potrzeby innych np.: młodszego rodzeństwa, osób starszych,

cały rok szkolny

 

 

 

styczeń

 

 

 

maj

 

 

 

styczeń

 

 

 

 

 

 

 

Maj

 

 

 

Cały rok/

wg planów miesięcznych

 

 

 

 

Nauczycielki grup

3.

Mieszkam w Gminie Czudec

- Wykonanie kącika regionalnego;

- Oglądanie widokówek i fotografii;

- Wycieczka po mojej miejscowości i okolicach

- Udział w konkursach dla przedszkolaków organizowanych na terenie przedszkola, gminy i powiatu;

- Wykonanie albumu o Czudcu

wg planów miesięcznych

 

 

cały rok

 

 

 

 

czerwiec/ wg potrzeb

Nauczycielki grup

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grupy starsze

4.

Tradycje bożonarodzeniowe

- Wypowiedzi na temat świątecznych, rodzinnych zwyczajów;

- Rozwiązywanie zagadek o tematyce bożonarodzeniowej;

- Wigilia w przedszkolu;

- Wykonanie ozdób świątecznych.

- Udział w konkursach plastycznych.

- Oglądanie szopki w pobliskiej parafii

 

 

Okres Świąteczny

 

 

Wszyscy nauczyciele

5.

Zwyczaje wielkanocne

- Rozmowa o obchodach Świąt Wielkanocnych;

- Wykonanie palm i ozdób wielkanocnych;

- Przygotowanie wielkanocnego kącika.

kwiecień

Wszyscy nauczyciele

6.

Dbam o przyrodę w mojej okolicy

- Przykłady pozytywnych i negatywnych oddziaływań człowieka na stan środowiska;

- Spacery wokół przedszkola;

- Właściwe zachowanie na terenie przedszkola, ogrodu, parku;

- Aktywny udział w świętach: „ Dzień Drzewa”, „ Dzień Ziemi”.

- Dbanie o zwierzęta podczas zimy: -dokarmianie ptaków

Cały rok

 

 

 

 

 

 

 

Październik, kwiecień

 

 

 

 

Cały rok

 

 

 

Październik/kwiecień

 

 

 

 

 

Okres zimowy

 

7.

Bezinteresownie pomagam

- Zaangażowanie przedszkola w akcje charytatywne o zasięgu lokalnym i ogólnopolskim np. „Góra grosza”

- uwrażliwienie na potrzeby innych również zwierząt

 

- troska i rozwijanie poczucia odpowiedzialności za siebie i innych

 

 

Wg potrzeb

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cały rok

 

 

Wszyscy nauczyciele

 

 

 

 

 

 

 

 

Wybrane grupy (realizacja programu „Pierwsza pomoc i przedszkolaki”)

 3. Edukacja zdrowotna i ekologiczna warunkiem pomyślnego rozwoju przedszkolaków

 

Lp.

Tematy Kompleksowe

Standard

Termin

Osoby odpowiedzialne

Uwagi

1.

Ogródki na parapecie – siejemy i sadzimy zioła i nowalijki

- Zna zasady opieki nad wysianymi nowalijkami, wykorzystuje je podczas przedszkolnych zdrowych posiłków

II, III, IV

Wszyscy nauczyciele

 

2.

Program „Czyste powietrze wokół nas”

- Zna zagrożenia płynące z zanieczyszczeń powietrza i niewłaściwego przetwarzania odpadów.
Zna zasady postępowania ze śmieciami, segregacji, wie co znaczy „recykling”

XI, XII, I, II

Wszyscy nauczyciela

 

3.

Program „Szkoła promująca zdrowie”

- Nabywa umiejętności w aspekcie fizycznym, psychicznym, higieny osobistej, bezpieczeństwa oraz kształtowanie indywidualnej i społecznej wartości zdrowia.

Cały rok

Biela N.
Szczepan M.

 

4.

Program „Czyściochowe przedszkole” ROSSMANa

- Zna zasady higieny jamy ustnej oraz nosa
Poprawnie korzysta z toalety i myje ręce
Wie jakie znaczenie ma kąpiel, mycie ciała i włosów oraz ochrona i pielęgnacja skóry.

III, IV, V

Bielińska J.

 

5.

Cykl zajęć edukacyjnych i gimnastycznych dla dzieci

 

- Wie jakie korzyści płyną z  aktywnego spędzania czasu wolnego

Cały rok

Wszyscy nauczyciele

 

6.

Wyprawa po zdrowie – piesze wycieczki

 

- Wyrabianie zamiłowania do wycieczek i spacerów, rozumienie znaczenia przebywania na świeżym powietrzu

Cały rok

Wszyscy nauczyciele

 

7.

Obchody „Dnia wody”, „Dnia ziemi”, „Dnia drzewa”

- Zna znaczenie wody i jej istoty w ekosystemie.

- Wie jakie znaczenie ma picie wody dla zdrowia organizmu.

 

Cały rok

 

Wszyscy nauczyciela

 

 

8.

Organizowanie codziennych zabiegów higienicznych w łazience.

- Potrafi prawidłowo umyć ręce i higienicznie korzystać z toalety.
Zna zasady zachowania higieny dłoni włosów i paznokci

Cały rok

Wszyscy nauczyciele

 

9.

Realizacja zajęć o tematyce ekologicznej.

 

- Zna zasady segregacji śmieci, oraz możliwości ich przetwarzania.
Rozumie potrzebę ochrony środowiska naturalnego

Cały rok

Wszyscy nauczyciele

 

10.

Zorganizowanie zbiórki plastikowych zakrętek i zużytych baterii

- Angażuje się w akcje charytatywne sprzyjające ochronie środowiska

Cały rok

Wszyscy nauczyciele