Roczny plan pracy

Roczny plan pracy

ZADANIE I:

Wdrażanie do dbania o zdrowie i bezpieczeństwo w przedszkolu i poza nim

 

Lp.

Tematy kompleksowe

Sposób realizacji

Termin

Osoba odpowiedzialna

1.

Wiem jak być grzecznym

§  poznanie placówki przedszkolnej-zwrócenie uwagi na pomieszczenia, do których nie wolno dzieciom wchodzić

§  ustalenie zasad prawidłowego zachowania się w placówce

§  zapoznanie z formą prawidłowego poruszania się po salach, korytarzach  i schodach

wrzesień

 

 Nauczycielki

grup

2.

W ogrodzie przedszkolnym

§  zapoznanie dzieci z ogrodem przedszkolnym  i sprzętami w nim się znajdującymi

§  ustalenie zasad korzystania ze sprzętu i zabaw  w piaskownicy

§  zwrócenie uwagi na odpowiednie poruszanie się podczas zabaw

§  przestrzeganie ustalonych reguł w ciągu roku

§  zorganizowanie spartakiady wiosennej

wrzesień

 

cały rok szkolny

 

 Nauczycielki grup

 

 

 

 

K. Grodzka (Dzień Dziecka)

3.

Jestem uczestnikiem ruchu drogowego

§  zapoznanie z podstawowymi zasadami ruchu drogowego

§  wyjścia na spacery   i wycieczki

§  w okolice przedszkola- zwrócenie uwagi na odp. sposób spacerowania

§  wykonanie prac plastycznych nt znaków  i sygnalizatorów ruchu drogowego- wystawka prac

§  udział w konkursie wiedzy o ruchu drogowym

wg planów miesięcznych

październik

maj

 Nauczycielki grup

 

 Grupy starsze

 

Grupy starsze

M. Pasternak

4.

Poznajemy zawody policjant, strażak

§  odwiedziny w przedszkolu pana policjanta- prelekcja nt pracy i odpowiedniego zachowania dzieci

§  zorganizowanie pokazu straży pożarnej

październik

 

maj

 

W. Ptak

5.

Bezpiecznie bawimy się lato, jesień, zima, wiosna

§  zapoznanie ze sposobami spędzania wolnego czasu poprzez cztery pory roku

§  zwrócenie uwagi na czyhające  niebezpieczeństwa podczas zabaw

§  ukazanie form bezpiecznej zabawy

§  zapoznanie ze sposobem korzystania z przedmiotów   i sprzętów, które pomagają  w zabawie

 

 

wg planów miesięcznych

 

 

 

 

 Nauczycielki grup

 

 

 

 

6.

Telefony alarmowe i instytucje

§  zapoznanie dzieci z telefonami alarmowymi i zasadami z ich korzystania

§  wdrażanie dzieci do pomocy innym i zwracanie uwagi innym na niebezpieczeństwa

wg planów miesięcznych

 Nauczycielki grup

7.

Bezpiecznie w domu

§  praca z serią ilustracji, historyjkami obrazkowymi przedstawiającymi prawidłowe i nieprawidłowe zachowania w domu

§  zwrócenie uwagi na niebezpieczne przedmioty techniczne zasilane prądem i gazem, które znajdują się w domu, maszyny i urządzenia rolnicze

§  ostrzeganie przed wpuszczaniem do domu osób trzecich, nieznajomych

 

wg planów miesięcznych

 Nauczycielki grup

 

 ZADANIE II:

Kształtowanie postaw patriotycznych w dzieci w wieku przedszkolnym. Uwrażliwienie ich na piękno, folklor i tradycje Polski. Budzenie tożsamości narodowej i regionalnej.

L.p

Tematy kompleksowe

Sposób realizacji

Termin

Osoba odpowiedzialna

1.

Poznanie siebie

§  zabawy integracyjne

§  zabawy z wykorzystaniem metody aktywnych tj. słoneczko, burza mózgów, obrazkowa mapa myśli, pajęczyna

§  zajęcia z wykorzystaniem metody peer-learning (nauczanie rówieśnicze), czyli prezentacja własnych zainteresowań przez dzieci

§  ćwiczenia z wykorzystanie metody Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne: zdobywanie pewności siebie i poczucia bezpieczeństwa w otoczeniu; nauka współpracy w grupie

§  zabawy grupowe wzmacniające poczucie własnej wartości

§  prezentacja prac plastycznych dzieci

§  umożliwienie dzieciom udziału w konkursach

§  informowanie na bieżąco rodziców o postępach dzieci

§  przekazanie rodzicom wyników obserwacji/diagnozy prowadzonej w przedszkolu

Cały rok szkolny

Nauczycielki grup

2.

 Świat zawodów i rynek pracy

 

§  zabawy naśladowcze i dramowe prezentujące pracę przedstawicieli różnych zawodów (również z wykorzystaniem teatrzyku kukiełkowego, sylwet; atrybutów danego zawodu)

§  zabawy ze śpiewem: „Rolnik sam w dolinie”,

§  układanie historyjek obrazkowych (indywidualnie i grupowo), gra „Piotruś”, gry planszowe na temat zawodów podczas poranków i zajęć popołudniowych

§  konstruowanie wspólnie z dziećmi gier planszowych

§  wycieczki do miejsc pracy rodziców

§  wizyta w przedszkolu gości prezentujących swoje zawody

§   „Jak to powstaje?” – zajęcia z dziećmi w ramach realizowanego programu wychowania przedszkolnego tj. jak powstaje książka, skąd się bierze mleko itp.

§  udział dzieci w wybranych propozycjach z „Kalendarza Świąt Nietypowych”

§  nauka wybranych piosenek na temat zawodów

§   czytanie wierszy i opowiadań

Wg kalendarza wyjść i wycieczek

Nauczycielki grup

3.

Planowanie własnego rozwoju i podejmowanie decyzji edukacyjno-zawodowych

 

§  „Kim zostanę, gdy dorosnę” – pokaz mody prezentującej dzieci w przebraniach

§  Kąciki tematyczne

§  Album z zawodami

§  Spotkanie z doradcą zawodowym

§  Spotkanie z psychologiem dla rodziców na temat wspierania rozwoju i zdolności dzieci

§  Gry i zabawy zespołowe wymagające podejmowania decyzji

§  Trening umiejętności społecznych

§  Wycieczka do szkół średnich

§  Spotkania z uczniami, rodzicami, seniorami

wg planów miesięcznych

Nauczycielki grup

4.

Zapoznanie z tradycjami i kulturą regionu

§  nauka „Mazurka Dąbrowskiego”

§  zorganizowanie i udział w apelu z okazji 11 listopada

§  zapoznanie z wybraną zabawą ludową

§  zorganizowanie wycieczki – poznanie zabytków kultury regionalnej, dorobku historycznego, architektury i tradycji

§  zorganizowanie gazetki o tematyce regionalnej

wg planów miesięcznych

Nauczycielki grup