Perspektywiczny plan pracy

Perspektywiczny plan pracy

PERSPEKTYWICZNY PROGRAM PRACY

NA LATA SZKOLNE 2017-2022

PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA

W CZUDCU

 

Zadania:

  1. „Kto dziś przyrodę chroni, tego ona jutro obroni”- konieczność ingerowania człowieka w środowisko przyrodnicze, a jednocześnie dbałość o ochronę przyrody.
  2. „Piękna nasza Polska cała” - kształtowanie postaw patriotycznych.
  3. „Twórczy przedszkolak” - tworzenie warunków do podejmowania działalności artystycznej w korelacji z innymi obszarami edukacji, aranżacja sal przedszkolnych.

 

Zadanie  I

„Kto dziś przyrodę chroni, tego ona jutro obroni”- konieczność ingerowania człowieka w środowisko przyrodnicze, a jednocześnie dbałość o ochronę przyrody

 

L.p. Środki realizacji Termin Osoba odpowiedzialna Standard

1.

Udział w akcjach i konkursach mających na celu wdrażanie zasad ekologicznych –  „Święto Ziemi”, „ Dzień Ziemi”,

 „ Kubusiowi Przyjaciele natury”,

 „ Reba” , zbiórka baterii

X,IV,V

Wszyscy nauczyciele

Rozumie konieczności

uczestniczenia w akcjach ekologicznych

2.

Pielęgnacja roślin w sali przedszkolnej, zakładanie zielonych kącików.

2017-

2022

Wszyscy nauczyciele

-Obserwuje wzrost roślin w zielonych kącikach .

- Potrafi  rozróżnić  i nazywać rośliny,  przyswaja  nowe   nazwy

3.

Rola  roślin w życiu ludzi i zwierząt

2017-

2022

Wszyscy nauczyciele

- Kształtuje postawy

promujące zdrowy styl

życia.

- Zna zależności występujące w środowisku społeczno- przyrodniczym.

4.

Organizowanie pikników przedszkolnych na łonie natury lub w gospodarstwie agroturystycznym

X, V

Wszyscy nauczyciele

- Bierze czynny udział w

Wypoczynku na łonie natury.

5.

Organizowanie spacerów i wycieczek mających na celu poznanie różnych ekosystemów.

2017- 2022

Wszyscy nauczyciele

- Poznaje roślinność biocenoz łąk, lasu , parku itp.

- Potrafi obserwować otaczające środowisko.

6.

Wycieczka do Nadleśnictwa w Strzyżowie. Spotkanie z    leśniczym.

2018-

2019

Wszyscy nauczyciele

- Trafnie formułuje pytania dotyczące dotyczące środowiska społeczno- przyrodniczego i jego ochrony.

 

7.

Organizowanie zajęć i zabaw związanych z ochroną środowiska w oparciu o literaturę.

2017-2022

Wszyscy nauczyciele

- wzbogaca wiedzę o przyrodzie oraz sposobie jej ochrony.

8.

Poznanie sposobów ochrony środowiska  naturalnego.

2017-2022

Wszyscy nauczyciele

- Zna konieczność: oszczędzania energii,

oszczędnego korzystania z wody , potrzebę  recyklingu

9.

Udział w ogólnopolskich programach „ Czyste powietrze wokół nas”

2017-2022

Osoba odpowiedzialna

- Bierze udział w różnych formach popularyzacji zdrowego stylu życia.

10.

Organizowanie działań sprzyjających zdrowiu fizycznemu i psychicznemu

2017-2022

Wszyscy nauczyciele

- Czynnie uczestniczy w spacerach, wycieczkach, zabawach ruchowych.

11.

Wykonanie pracy plastycznej z odpadów.

2017-2022

Wszyscy nauczyciele

- Inspirowanie dzieci do rozwijania wyobraźni poprzez wykorzystanie różnorodnych materiałów.

 

Zadanie  II

„Piękna nasza Polska cała” -  kształtowanie postaw patriotycznych.

 

L.p. Środki realizacji Termin Osoba odpowiedzialna Standard

1.

Poznanie własnej miejscowości, charakterystycznych miejsc oraz instytucji lokalnych poprzez   organizowanie wycieczek i spacerów.

 

2017-

2022

Wszyscy nauczyciele

- zwraca uwagę na piękno naszej okolicy

- zna instytucje użyteczności publicznej w swojej miejscowości

2.

 Zorganizowanie wycieczki do Historycznej Izby Pamięci oraz Izby Regionalnej, znajdujących się w Gminnej Bibliotece Publicznej w Czudcu – zapoznanie z warunkami życia i pracy naszych przodków 

 

2017-

2022

Nauczyciele grup starszych

- wie jak wyglądają sprzęty domowe oraz narzędzia pracy naszych przodków

- interesuje się historią swojej miejscowości

3.

Zapoznanie z historią powstania naszej miejscowości oraz zabytkami, które się w niej znajdują – kontynuowanie współpracy z Towarzystwem Przyjaciół Ziemi Czudeckiej,  nawiązanie współpracy z Kwartalnikiem Czudeckim

2017-

2022

Wszyscy nauczyciele

- zna zabytki Czudca

oraz legendę związaną z jego powstaniem

- wie jak wygląda herb naszej miejscowości

4.

Przekazywanie wiadomości dotyczących naszej ojczyzny – zapoznanie z zarysem mapy Polski oraz symbolami narodowymi

2017-

2022

Nauczyciele grup starszych

- opisuje wygląd symboli narodowych naszego kraju (flaga, godło)

- rozpoznaje hymn narodowy

5.

Zorganizowanie w salach kącików tematycznych „Polska – nasza ojczyzna”

2017- 2022

Nauczyciele grup starszych

- zna podstawowe wiadomości dotyczące naszej ojczyzny (zarys mapy, nazwa stolicy oraz najdłuższej rzeki)

6.

Poznanie kultury i tradycji regionu poprzez uczestnictwo w obrzędach związanych ze świętami i uroczystościami

 

2017-

2022

Wszyscy nauczyciele

- uczestniczy w uroczystościach związanych ze świętami państwowymi (Święto Niepodległości, Święto Flagi)

- zna zwyczaje świąteczne związane z Bożym Narodzeniem oraz Wielkanocą

7.

Zapoznanie dzieci z tradycjami ludowymi związanymi z regionem

– stroje, pieśni i tańce ludowe

2017-2022

Nauczyciele grup starszych

- zatańczy regionalne tańce ludowe

- wie jak wygląda rzeszowski i krakowski strój ludowy

8.

Zorganizowanie wystawki prac plastycznych dzieci, związanych z naszą miejscowością oraz ojczyzną

2017-2022

Wszyscy nauczyciele

- przedstawi swoją miejscowość oraz kraj w którym mieszka poprzez twórczość plastyczną

9.

Zapoznanie dzieci z państwami Unii Europejskiej: kolorowanie flagi, wyszukiwanie na mapie.

 

2017-2022

Nauczyciele grup starszych

- interesuje się położeniem państw na mapie

- wie jak wygląda flaga i hymn Unii Europejskiej

10.

Słuchanie legend i opowiadań związanych z powstaniem Polski oraz stolicy Warszawy

2017-2022

Nauczyciele grup starszych

- zna legendy swojej ojczyzny

 

Zadanie III

„Twórczy przedszkolak” - tworzenie warunków do podejmowania działalności artystycznej w korelacji z innymi obszarami edukacji, aranżacja sal przedszkolnych.

 

L.p. Środki realizacji Termin Osoba odpowiedzialna Standard

1.

Stosowanie różnorodnych metod i form pracy jako inspiracje do podejmowania działań twórczych

2017-2022

 

Wszyscy nauczyciele

 

 

-zna różnorodne techniki plastyczno-techniczne

-potrafi wyrażać swoje stany emocjonalne poprzez różne formy wyrazu

2.

Udział w konkursach plastycznych, przedszkolnych i środowiskowych

2017-2022

Wszyscy nauczyciele

-potrafi eksponować własną twórczość

3.

Bezpośrednie obcowanie ze sztuką: koncerty muzyczne, teatrzyki, wyjazdy do kina, wystawy zorganizowane w najbliższym środowisku

2017-2022

Wszyscy nauczyciele

-rozbudzanie przeżyć estetycznych

-oddziaływanie na wyobraźnię, fantazję

4.

Eksponowanie prac dzieci w salach i na terenie przedszkola-kącik „nasze prace”

2017-2022

Wszyscy nauczyciele

-rozbudzanie pasji artystycznych

5.

Zorganizowanie „Skrzynki Skarbów”-wzbogacanie skrzynki w różne materiały, które będą wykorzystywane do zajęć plastycznych

2017-2022

Wszyscy nauczyciele

-potrafi posługiwać się różnorodnymi materiałami i narzędziami w realizacji własnych zamierzeń artystycznych

6.

„Co u nas słychać”-zorganizowanie fotograficznej gazetki przedszkola

2017-2022

Wszyscy nauczyciele

-rozbudzanie zainteresowań działalnością przedszkola, promowanie placówki

7.

„Mamo, Tato zróbmy to razem”-współpraca z rodzicami poprzez wspólne tworzenie prac plastycznych np. konkurs

2017-2022

Wszyscy nauczyciele

-wzmacnianie więzi uczuciowej z rodziną poprzez wspólne tworzenie pracy plastycznej

8.

Obcowanie z muzyką poprzez śpiew i zabawy taneczne i rytmiczne

2017-2022

Wszyscy nauczyciele

-potrafi za pomocą ruchu interpretować tematy rytmiczne, zaśpiewać kilka piosenek i układać własne figury do tańca

-umie uzewnętrznić cechy swojej osobowości, samopoczucia wyobrażeń

9.

Przygotowanie i prezentacja wierszyków, piosenek i układów tanecznych np. Dzień Mamy, Dzień Babci i Dziadka, Jasełka, itp.

2017-2022

Wszyscy nauczyciele

-bierze udział w przedstawieniach, montażach słowno-muzycznych, recytacji wierszy

-wciela się w rolę

-potrafi zaprezentować się w szerszej publiczności