Perspektywiczny plan pracy

Perspektywiczny plan pracy

 

PIĘCIOLETNI PLAN PRACY PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA W CZUDCU NA LATA 2022/2023-2026/2027

 

Zadania:

I.„Mała i duża ojczyzna”. Kształtowanie tożsamości narodowej i postaw patriotycznych dzieci.

 

II.Inicjowanie zmian które służą poprawie zdrowia fizycznego, zdrowego odżywiana i  dobrego samopoczucia dzieci, nauczycieli i rodziców.

 

III.„Przyjaciele planety Ziemi”. Kształtowanie postaw ekologicznych wśród dzieci.

 

 

 

Zadanie  I

„Mała i duża ojczyzna”. Kształtowanie tożsamości narodowej i postaw patriotycznych dzieci.

 

L.p.

Środki realizacji

Termin

Osoba odpowiedzialna

Standard

1.

Zapoznanie z legendą o Czudcu, oglądanie i poznawanie zabytków naszej miejscowości: Kościół Parafialny  z podziemiami, Kościółek św. Marcina ze starym cmentarzem, Pomnik św. Jana, domy w Górnym Podcieniu, Zespół Pałacowy z parkiem.

 

2022-2027

Wszyscy nauczyciele

- zna legendę oraz zabytki Czudca

- zwraca uwagę na piękno naszej okolicy

- wie jak wygląda herb naszej miejscowości

- bierze udział w wycieczkach i wyjściach w celu poznania historii swojego regionu

2.

Poznajemy najbliższe środowisko i instytucje użyteczności publicznej: Czudec- to moja miejscowość.

 

2022-2027

Wszyscy nauczyciele

- zna instytucje użyteczności publicznej w Czudcu: poczta, szkoła, sklepy, biblioteka, Ośrodek Kultury

3.

 Zorganizowanie wycieczki do Historycznej Izby Pamięci oraz Izby Regionalnej, znajdujących się w Gminnej Bibliotece Publicznej w Czudcu – zapoznanie z warunkami życia i pracy naszych przodków

 

2022- 2027

Nauczyciele grup starszych

- wie jak wyglądają sprzęty domowe oraz narzędzia pracy naszych przodków

- interesuje się historią swojej miejscowości

4.

Zapoznanie dzieci z tradycjami i zwyczajami Świąt Bożego Narodzenia i Wielkanocy poprzez wiersze i opowiadania.

 

2022- 2027

Wszyscy nauczyciele

- dzieci znają zwyczaje świąteczne

5.

Cykliczny udział w Przeglądach Piosenki Religijnej i Przeglądzie Kolęd i Pastorałek.

2022- 2027

Wszyscy nauczyciele

- potrafi zaprezentować przed szeroka publicznością swoje zdolności wokalne

6.

Organizowanie i udział w konkursach plastycznych w przedszkolu i poza nim na temat swojej miejscowości oraz ozdób ludowych z naszego regionu.

 

2022- 2027

Nauczyciele grup starszych

- potrafi za pomocą prac plastycznych przedstawić ważne miejsca Czudca,

- wykonuje ozdoby ludowe z okazji różnych świąt

7.

Poznanie  ludowych tańców regionalnych, prezentowanie ich na uroczystościach przedszkolnych.

 

2022- 2027

Nauczyciele grup starszych

- potrafi zatańczyć, zaprezentować się na uroczystościach

8.

Tworzenie historii przedszkola poprzez kontynuację prowadzenia kroniki przedszkolnej.

 

2022-2027

M. Kidacka

A. Trojnar-Dedo

- interesuje się przedszkolem, prowadzi na bieżąco wpis w celu kontynuowania historii przedszkola

9.

Prowadzenie strony internetowej przedszkola.

2022-2027

J. Bielińska

wszyscy nauczyciele

 

- przekazuje aktualne informacje o pracy i działalności placówki na stronie internetowej naszego przedszkola;

- informowanie mieszkańców Czudca o pracy naszej placówki

10.

Zapoznanie dzieci z zarysem mapy Polski oraz symbolami narodowymi – godło, flaga, hymn, rozumienie słowo ojczyzna.

 

2022-2027

Wszyscy nauczyciele

- nazywa flagę, godło, śpiewa hymn

- poznaje właściwy stosunek do symboli narodowych

11.

Słuchanie legend i opowiadań związanych z powstaniem Polski oraz stolic- Gniezna, Krakowa, Warszawy.

 

2022- 2027

Nauczyciele grup starszych

- znają fakty z historii ojczyzny

- zna legendy swojej ojczyzny

12.

Obchody świąt państwowych: Święto Niepodległości, Święto Flagi Polskiej

 

2022- 2027

Wszyscy nauczyciele

- rozumienie znaczenia słów wolność i niepodległość

- występuje na przygotowanych uroczystościach

- wykonuje flagę i kotyliony

- potrafi odpowiednio zachować się w czasie uroczystości przedszkolnych i państwowych.

13.

Udział w akcji MEiN: "Szkoła do hymnu" - odśpiewanie hymnu o godz. 11:11 w łączności z przedszkolami w całej Polsce.

2022- 2027

Wszyscy nauczyciele

- wie, jaką postawę należy przyjąć podczas słuchania bądź śpiewania hymnu narodowego

14.

Poznanie wielkich Polaków : M. Kopernik, Jan Paweł II, F. Chopin.

 

2022- 2027

Nauczyciele grup starszych

- zna wartość dorobku nauki i kultury Polski

- budzenie dumy narodowej z osiągnięć i dorobku bohaterów narodowych

15.

Zdobywanie wiedzy o Polskiej przyrodzie i regionach za pomocą literatury, doświadczeń oraz wycieczek.

2022- 2027

Wszyscy nauczyciele

- dostrzega piękno przyrody Ojczystej i konieczność jej ochrony

16.

Tworzenie w salach kącików o Polsce i naszej miejscowości.

 

2022- 2027

Wszyscy nauczyciele

- wykazuje zainteresowanie wiedzą o Polsce

- gromadzi pocztówki, zdjęcia z różnych regionów Polski

17.

Zapoznanie dzieci z państwami Unii Europejskiej:

kolorowanie flagi, wyszukiwanie na mapie.

 

2022- 2027

Nauczyciele grup starszych

- interesuje się położeniem państw na mapie

- wie jak wygląda flaga i hymn Unii Europejskiej

 

 

Zadanie II

Inicjowanie zmian które służą poprawie zdrowia fizycznego, zdrowego odżywiana i  dobrego samopoczucia dzieci, nauczycieli i rodziców.

Lp.

Środki realizacji

Termin

Osoby odpowiedzialne

Standard

1.

Pogłębienie interpretacji treści programowych dotyczących zdrowego stylu życia w oparciu o gromadzone programy w tym program placówki promującej zdrowie i książki tematyczne.

 

2022/2023-

2026/2027

Wszyscy nauczyciele

- zna programy i książki dotyczące zdrowego stylu życia.

2.

Stwarzanie okazji do wspólnych zabaw dzieci, nauczycieli i rodziców wspomagających wszechstronny rozwój dziecka. Zapewnienie miejsca, czasu i środków umożliwiających spontaniczną zabawę dzieci

 

 

2022/2023-

2026/2027

Wszyscy nauczyciele

- umie bawić się wspólnie z innymi dziećmi, rodzicami i nauczycielami.

3.

Rozwijanie aktywności ruchowej poprzez wspólne formy oddziaływania i zabawy, zajęcia ruchowe, spacery, wycieczki. Chronienie i wzmacnianie organizmu dziecka. Zapewnienie wystarczającej dawki nieskrępowanego ruchu, optymalny program dnia i odpowiednie otoczenie.

 

2022/2023-

2026/2027

Wszyscy nauczyciele

- zna różne formy aktywnego wypoczynku, rozumie potrzebę korzystania ze świeżego powietrza przy różnych warunkach pogodowych.

4.

Angażowanie rodziców w działalność prozdrowotną przedszkola i przekazywanie im wiedzy z tego zakresu. Realizowanie zadań przedszkola promującego zdrowie.

 

2022/2023-

2026/2027

Wszyscy nauczyciele

- posiada wiedzę na temat działalności prozdrowotnej przedszkola.

5.

Przestrzeganie higieny narządów zmysłów, higieny otoczenia i wypoczynku

2022/2023-

2026/2027

Wszyscy nauczyciele

- zna zasady higieny osobistej, rozumie konieczność zachowania porządku wokół siebie rozumie zasadę mówienia umiarkowanym głosem

6.

Zbadanie faktycznego stanu zdrowia dzieci w przedszkolu

przeprowadzone przez

specjalistów: logopeda, stomatolog, higienistka, lekarz

2022/2023-

2026/2027

Wszyscy nauczyciele

- rozumie

konieczność poddawania się badaniom. Umie przezwyciężyć lęk.

 

7.

Zaproponowanie spotkań rodziców ze specjalistami. Wspieranie w prawidłowym postępowaniu z dzieckiem.Zaspokojenie codziennych potrzeb dziecka, a co za tym idzie, dbania o dobre samopoczucie dorosłych – nauczycielek, innych pracowników i rodziców –  tak by możliwe było dobre samopoczucie dzieci

2022/2023-

2026/2027

Wszyscy nauczyciele

- umie prawidłowo postępować z dzieckiem w zaistniałych problemach zdrowotnych.

8.

Dostrzeganie sytuacji

zagrażających zdrowiu i życiu, ostrożne zachowywanie się podczas zabawy i pracy, nie wyrządzanie szkody sobie i innym.

 

2022/2023-

2026/2027

Wszyscy nauczyciele

- zna zasady bezpiecznej zabawy, pozytywnie myśli o innych.

 

 

9.

Kształtowanie odporności dziecka na stres poprzez wysłuchanie i rozmowę kierowaną różnych utworów literatury dziecięcej. Prawidłowy rozwój psychiczny dziecka. Pobudzenie poczucia jego własnej wartości.

 

 

2022/2023-

2026/2027

Wszyscy nauczyciele

- umie radzić sobie ze stresem. Wie jak skutecznie i mądrze  pokonywać trudności.

10.

Opracowanie scenariuszy zajęć do tematów:

,,Higiena narządów zmysłów". „Higiena otoczenia", Higiena wypoczynku"

,,Rozpoznawanie i nazywanie swoich emocji”.

Doskonalenie umiejętności wyrażania emocji w sposób akceptowalny społecznie.

 

2022/2023-

2026/2027

Wszyscy nauczyciele

- dzieli się informacjami na

temat przestrzegania higieny.

 

Zadanie III.

„Przyjaciele planety Ziemi”. Kształtowanie postaw ekologicznych wśród dzieci.

Lp.

Środki realizacji

Termin

Osoba odpowiedzialna

Standard

1.

Promowanie edukacji ekologicznej poprzez kontakt z literaturą dziecięcą: opowiadaniami, bajkami, wierszami poruszającymi tematykę proekologiczną

2023/2028

wszyscy nauczyciele

- dostrzega emocjonalną wartość otoczenia przyrodniczego jako źródła satysfakcji estetycznej

2.

Realizacja programu: „Czyste powietrze wokół nas”

2023/2024

wszyscy nauczyciele

- poznaje zagrożenia płynące z zanieczyszczeń powietrza i niewłaściwego przetwarzania odpadów; zna sposoby dbania o powietrze
- wie, jak poprawnie segregować śmieci

- poznaje znaczenie słowa: „recykling”

3.

Zakładanie w salach zielonych ogródków oraz przygotowywanie kącików przyrodniczych dostosowanych do danej pory roku

2023/2028

wszyscy nauczyciele

- poznaje zasady opieki nad wysianymi roślinami

-  posługuje się pojęciami dotyczącymi korzystania z dóbr przyrody np. warzyw, owoców, ziół

- dostrzega wartość środowiska przyrodniczego dla człowieka

4.

Udział w akcjach oraz konkursach mających na celu wdrażanie zasad ekologicznych poprzez organizowanie m.in.: 

- Dnia Ziemi,

- Dnia Drzewa

- Dnia Jabłka

- Dnia Wody

- Światowego Dnia  Owoców i Warzyw

- Dnia Kota

2023/2028

 

wszyscy nauczyciele

-  dostrzega emocjonalną wartość otoczenia przyrodniczego jako źródła satysfakcji estetycznej

- kształtuje świadomość potrzeby dbania o otaczające nas środowisko

5.

Organizowanie spacerów

 i wycieczek mających na celu poznanie różnych ekosystemów

2023/2028

wszyscy nauczyciele

- posługuje się pojęciami dotyczącymi zjawisk przyrodniczych, np. kwitnienie drzew, sezonowa wędrówka ptaków oraz dotyczącymi życia zwierząt i roślin w środowisku przyrodniczym

- dostrzega emocjonalną wartość otoczenia przyrodniczego

6.

Dokarmianie ptaków zimą, zakładanie karmników w ogrodzie przedszkolnym

2023/2028

wszyscy nauczyciele

-  nabywa opiekuńczego stosunku do świata zwierząt

- kształtuje poczucie odpowiedzialności za środowisko przyrodnicze

7.

Realizacja zajęć dydaktycznych o tematyce ekologicznej

2023/2028

wszyscy nauczyciele

-  poznaje zagrożenia cywilizacyjne występujące w dzisiejszym świecie oraz sposoby ich zapobiegania

- rozumie potrzebę ochrony środowiska naturalnego

- rozwija poczucie odpowiedzialności za obecną i przyszłą jakość życia na Ziemi

8.

Zorganizowanie zbiórki plastikowych zakrętek i zużytych baterii

2023/2028

wszyscy nauczyciele

-  angażuje się w akcje charytatywne sprzyjające ochronie środowiska

- rozwija wrażliwość na środowisko przyrodnicze

- poznaje normy odnoszące się do świata przyrody

9.

Poznanie sposobów ochrony środowiska  naturalnego poprzez m.in.:  oszczędzanie wody           i energii, segregację śmieci

2023/2028

wszyscy nauczyciele

- zdobywa świadomość zależności, pomiędzy funkcjonowaniem człowieka, a istnieniem środowiska przyrodniczego

- dostrzega niewłaściwe zachowania wobec świata przyrody w sytuacjach życia codziennego

- podejmuje działania związane z ochroną środowiska takie jak np. oszczędzanie wody, segregacja odpadów

10.

Wykonywanie prac plastycznych z użyciem dostępnych sezonowo naturalnych materiałów np. kasztanów, traw, liści; urządzanie wystawy prac dla rodziców

2023/2028

wszyscy nauczyciele

- umie korzystać z dóbr przyrody; dba o ochronę środowiska stosując naturalne zamienniki pochodzące z otaczającego nas świata przyrody

- rozwija kreatywność

i docenia wartość środowiska przyrodniczego, kształtując przy tym  postawę ukierunkowaną na prawdę, dobro i piękno