Jak to wszystko funkcjonuje...?

Logopeda w przedszkolu

Logopeda wykonuje obowiązki wynikające z rozporządzenie o pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkołach i przedszkolach (Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej
 z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach).

Do zadań logopedy należy:

 • diagnozowanie logopedyczne,
 • prowadzenie zajęć logopedycznych
 • podejmowanie działań profilaktycznych,
 • wsparcie nauczycieli, wychowawców i innych specjalistów,
 • współpraca z poradnią w procesie diagnostycznym i postdiagnostycznym,

 

Diagnozowanie logopedyczne ma na celu ustalenie rodzaju wad i/lub zaburzeń mowy. Oceny rozwoju mowy dziecka dokonuje się w oparciu o obserwację, wywiad logopedyczny, niewystandaryzowane próby, tj. kwestionariusze badania mowy oraz testy językowe.

 

Terapia logopedyczna obejmuje całość oddziaływań mających na celu likwidowanie wszelkich zakłóceń w komunikacji językowej.

 

Działania logopedy obejmują:

 • systematyczne prowadzenie terapii z potrzebującymi dziećmi),
 • korygowanie wad wymowy,
 • stymulowanie funkcji poznawczo – językowych,
 • usprawnianie percepcji słuchowej
 • wyrównywanie opóźnień w rozwoju mowy,
 • rozwijanie umiejętności wypowiadania się oraz sprawności komunikacyjnej,
 • zapobieganie powstawaniu wad wymowy oraz czuwanie nad prawidłowym rozwojem mowy
 • prowadzenie zeszytów zajęć logopedycznych zawierających ćwiczenia i zalecenia do pracy w domu,
 • współpraca z rodzicami – udzielanie instruktażu do ćwiczeń, informowanie o postępach terapii,
 • współpraca z nauczycielami,
 • w razie potrzeby zalecanie konsultacji z innymi specjalistami, np. audiologiem, ortodontą, psychologiem, neurologiem i in. 
 • współpraca z nauczycielami w zakresie organizowania pomocy logopedycznej oraz utrwalania wypracowanych na zajęciach logopedycznych nawyków poprawnej wymowy

 

W naszym przedszkolu we wrześniu każdego roku przeprowadzane są przesiewowe badania mowy wszystkich dzieci pięcio i sześcioletnich, co pozwala wyłonić dzieci z wadami
i zaburzeniami mowy oraz objąć je opieką logopedyczną. Na początku każdego roku szkolnego przeprowadzane są również kontrolne badania mowy dzieci uczęszczających na ćwiczenia
w poprzednim roku szkolnym. Po zakwalifikowaniu na terapię przygotowywane są programy terapeutyczne, według których prowadzone są zajęcia.

Ćwiczenia logopedyczne z każdym dzieckiem prowadzone są raz w tygodniu.

 

Współpraca z rodzicami

O skuteczności terapii logopedycznej decyduje kilka czynników. Są to kompetencje terapeuty, możliwości dziecka (zarówno psychofizyczne jak i anatomiczne) oraz dobra współpraca z rodzicami.     

W czasach pandemii jest ona dość ograniczona. Dlatego też Rodzicom moich podopiecznych zaproponowałam następujące formy kontaktu i możliwości współpracy:

 • rozmowy telefoniczne,
 • kontakt za pomocą e-mail ( we wrześniu, wraz z informacją o potrzebie objęcia dziecka pomocą psychologiczno-pedagogiczną w formie zajęć logopedycznych wszyscy Rodzice otrzymali mój numer telefonu i adres e-mail),
 • konsultacje telefoniczne w każdy poniedziałek w godz. 17.00 – 17.30 (informacja została przekazana Rodzicom przez wychowawców grup za pośrednictwem Messenger’a),
 • zeszyt do ćwiczeń logopedycznych, w którym oprócz materiałów do pracy w domu często wpisuję informację, na co szczególnie Rodzic powinien zwrócić uwagę w czasie ćwiczeń z dzieckiem oraz uszczegóławiam polecenia do ćwiczeń,
 • w wyjątkowych wypadkach proszę Rodziców o kontakt osobisty, aby udzielić wskazówek i instruktażu do ćwiczeń bądź przekazać ważne informacje np. dotyczące wskazań do konsultacji chirurgicznych, psychologicznych, itp. W takich sytuacjach informację z prośbą o kontakt przekazuję przez wychowawców grup lub dokonując stosownych wpisów w zeszycie ćwiczeń.