Statut

STATUT
PUBLICZNEGO
PRZEDSZKOLA W CZUDCU

Podstawa prawna:
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943
ze zmianami).
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 ze
zm.).
3. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97,
poz. 674 ze zmianami).
4. Rozporządzenie MEN z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów
publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. z 2001 r. Nr 61, poz. 624
ze zmianami).
5. Rozporządzenia MEN z dnia 17 czerwca 2016 r. zmieniające rozporządzenie
w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia
ogólnego w poszczególnych typach szkół ( Dz. U. z2016, poz.895).
6. Rozporządzenie MEN z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie udzielania
i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach,
szkołach i placówkach (Dz. U. z 2013 r. poz.532).
7. Rozporządzenia MEN z dnia 11 października 2013 r. w sprawie organizowania
wczesnego wspomagania rozwoju dzieci, (Dz. U. z 2015 r., poz.1113).

Spis treści
Rozdział 1
Postanowienia ogólne…………………………………………………………………. 4
Rozdział 2
Cele i zadania przedszkola ………………………………………………………….... 5
Pomoc psychologiczno – pedagogiczna………………………………………………. 8
Organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi…………………………….. 13
Zadania przedszkola związane z nauką religii………………………………………. 13
Indywidualny model przedszkola……………………………………………………..14
Zadania w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa………………………………….... 14
Bezpieczeństwo dzieci w drodze z domu do przedszkola i z przedszkola do domu… 15
Rozdział 3
Organy przedszkola………………………………………………………………….. 17
Współdziałanie organów przedszkola……………………………………………….. 20
Rozdział 4
Organizacja Przedszkola…………………………………………………………….. 21
Praca wychowawczo – dydaktyczna………………………………………………… 21
Ramowy rozkład dnia………………………………………………………………... 23
Arkusz organizacji przedszkola……………………………………………………… 23
Funkcjonowanie przedszkola………………………………………………………... 24
Oddziały przedszkolne………………………………………………………………. 24
Ceremoniał…………………………………………………………………………... 25
Dokumentacja przedszkola………………………………………………………….. 25
Rozdział 5
Nauczyciele i inni pracownicy przedszkola…………………………………………. 25
Pracownicy przedszkola……………………………………………………………... 25
Zadania nauczycieli………………………………………………………………….. 26
Zadania pracowników administracyjno – obsługowych……………………………. 28
Rozdział 6
Wychowankowie Przedszkola……………………………………………………….. 33
Zasady przyjęć do przedszkola………………………………………………………. 33
Komisja rekrutacyjna………………………………………………………………… 35
Ustalenie wyników postępowania rekrutacyjnego…………………………………... 36
Prawa i obowiązki wychowanków…………………………………………………... 37
Rozdział 7
Współpraca z rodzicami……………………………………………………………... 39
Prawa rodziców……………………………………………………………………… 39
Obowiązki rodziców…………………………………………………………………. 40
Współpraca z rodzicami……………………………………………………………... 40
Rozdział 8
Postanowienia końcowe……………………………………………………………... 41

ROZDZIAŁ 1
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§ 1
1. Przedszkole nosi nazwę Publiczne Przedszkole w Czudcu .
2. Publiczne Przedszkole w Czudcu, zwane dalej przedszkolem, jest placówką
publiczną.
3. Przedszkole działa na podstawie Ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie
oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256. poz.2572 ze zmianami oraz aktów
wykonawczych do tej ustawy); Ustawy prawo oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 r.
(Dz. U. poz. 59 z 11 stycznia 2017 r. ) oraz niniejszego statutu.
4. Siedziba przedszkola znajduje się w Czudcu ul. Starowiejska 8.
5. Organem prowadzącym przedszkole jest Rada Gminy w Czudcu.
6. Nadzór pedagogiczny nad przedszkolem sprawuje Podkarpacki Kurator Oświaty.
7. Ustalona nazwa jest używana przez przedszkole w pełnym brzmieniu:
Publiczne Przedszkole w Czudcu
ul. Starowiejska 8
38- 120 Czudec
tel. 17 277 10 46
e-mail: przedszkoleczudec@o2.pl
8. Na pieczątkach i stemplach używana jest ustalona nazwa przedszkola w pełnym
brzmieniu, z dodaniem numeru NIP 819-14-03-657, REGON 690008180 oraz tel.
(17) 277-10- 46
§ 2
1. Na wniosek Rady Pedagogicznej lub wspólny wniosek Rady Pedagogicznej i Rady
Rodziców przedszkolu może być nadane imię osoby (osób), instytucji lub
organizacji.
2. Imię Publicznemu Przedszkolu nadaje organ prowadzący tj. Rada Gminy.
§ 3
1. Przedszkole jest jednostką budżetową, której działalność jest finansowana przez:
1) gminę Czudec,
2) rodziców w formie opłat za pobyt dziecka w przedszkolu poza podstawę
programową ustaloną przez Radę Gminy.
2. Przedszkole może otrzymywać darowizny, które ewidencjonowane są zgodnie
z przepisami o gospodarce finansowej w jednostkach budżetowych.
§ 4
1. Przedszkole funkcjonuje cały rok.
2. Przerwa wakacyjna ustalana jest przez organ prowadzący na wniosek dyrektora
i Rady Rodziców.
3. Przedszkole pracuje w godz. od 6.00 do 16.30 w dni robocze od poniedziałku do
piątku.
4. Dzienny czas pracy przedszkola nie może być krótszy niż 5 godzin, co umożliwia
realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego.
5. Czas pracy przedszkola na prośbę rodziców i zgodą organu prowadzącego może
być zmieniony na dany rok szkolny.
6. W okresie ferii szkolnych przy zmniejszonej frekwencji dzieci można ograniczyć
liczbę oddziałów.
7. Zasady odpłatności za pobyt dzieci w przedszkolu i odpłatności za korzystanie
z wyżywienia przez pracowników podejmuje Rada Gminy.
8. Wysokość stawki żywieniowej w przedszkolu w porozumieniu z rodzicami ustala
dyrektor w zależności od norm i kosztów produktów. Wpłaty za pobyt
i wyżywienie dzieci dokonuje się raz w miesiącu w przedszkolu, w wyznaczonym
terminie. Ilość posiłków zależy od czasu przebywania wychowanków
w przedszkolu, sytuacji zdrowotnej dziecka i warunków materialnych rodziny.
Dzieci mogą korzystać z jednego, dwóch lub trzech posiłków.
9. W przypadku nieobecności dziecka przedszkole zwraca dzienną stawkę
żywieniową pomnożoną przez liczbę dni nieobecnych.
10. Przedszkole na życzenie rodziców organizuje naukę religii.
11. Dzieci mogą uczestniczyć w zajęciach dodatkowych. Rodzaj zajęć dodatkowych,
ich częstotliwość i forma organizacyjna zależą od wyboru rodziców.
12.Szczegółową organizację pracy przedszkola określa ramowy rozkład dnia ustalony
przez dyrektora przedszkola na wniosek Rady Pedagogicznej, z uwzględnieniem
zasad ochrony zdrowia i higieny pracy.

ROZDZIAŁ 2
CELE I ZADANIA PRZEDSZKOLA
§ 5
1. Celem przedszkola jest ukierunkowywanie rozwoju dziecka oraz jego wczesna
edukacja zgodnie z wrodzonym potencjałem i możliwościami rozwojowymi,
w relacjach ze środowiskiem społeczno-kulturowym i przyrodniczym.
2. Przedszkole realizuje zadania wynikające z powyższych celów poprzez:
1) prowadzenie bezpłatnego nauczania i wychowania w zakresie ustalonym przez
organ prowadzący,
2) objęcie opieką wszystkich dzieci i zapewnienie im atmosfery akceptacji
i bezpieczeństwa oraz optymalnych warunków do prawidłowego rozwoju,
3) udzielanie dzieciom uczęszczającym do przedszkola, ich rodzicom
i nauczycielom pomocy psychologiczno-pedagogicznej we współpracy
z rodzicami dzieci, poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, placówkami
doskonalenia nauczycieli, innymi przedszkolami, szkołami i placówkami,
organizacjami pozarządowymi działającymi na rzecz rodziny i dzieci,
4) wspieranie działań wychowawczych rodziców, tworzenie warunków
umożliwiających dziecku osiągnięcie gotowości szkolnej,
5) organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi,
6) umożliwianie dzieciom podtrzymywania poczucia tożsamości narodowej,
etnicznej, językowej i religijnej na podstawie stosownych rozporządzeń.
3. Do zadań przedszkola należy:
1) wspieranie wielokierunkowej aktywności dziecka poprzez organizację
warunków sprzyjających nabywaniu doświadczeń w fizycznym,
emocjonalnym, społecznym i poznawczym obszarze jego rozwoju,
2) tworzenie warunków umożliwiających dzieciom swobodny rozwój, zabawę
i odpoczynek w poczuciu bezpieczeństwa,
3) wspieranie aktywności dziecka podnoszącej poziom integracji sensorycznej
i umiejętności korzystania z rozwijających się procesów poznawczych,
4) zapewnienie prawidłowej organizacji warunków sprzyjających nabywaniu
przez dzieci doświadczeń, które umożliwią im ciągłość procesów adaptacji oraz
pomoc dzieciom rozwijającym się w sposób nieharmonijny, wolniejszy lub
przyspieszony,
5) wspieranie samodzielnej dziecięcej eksploracji świata, dobór treści
adekwatnych do poziomu rozwoju dziecka, jego możliwości percepcyjnych,
wyobrażeń i rozumowania, z poszanowaniem indywidualnych potrzeb
i zainteresowań,
6) wzmacnianie poczucia wartości, indywidualność, oryginalność dziecka oraz
potrzeby tworzenia relacji osobowych i uczestnictwa w grupie,
7) tworzenie sytuacji sprzyjających rozwojowi nawyków i zachowań
prowadzących do samodzielności, dbania o zdrowie, sprawność ruchową
i bezpieczeństwo, w tym bezpieczeństwo w ruchu drogowym,
8) przygotowywanie do rozumienia emocji, uczuć własnych i innych ludzi oraz
dbanie o zdrowie psychiczne, realizowane m.in. z wykorzystaniem naturalnych
sytuacji, pojawiających się w przedszkolu oraz sytuacji zadaniowych,
uwzględniających treści adekwatne do intelektualnych możliwości i oczekiwań
rozwojowych dzieci,
9) tworzenie sytuacji edukacyjnych budujących wrażliwość dziecka, w tym
wrażliwość estetyczną, w odniesieniu do wielu sfer aktywności człowieka:
mowy, zachowania, ruchu, środowiska, ubioru, muzyki, tańca, śpiewu, teatru,
plastyki,
10)tworzenie warunków pozwalających na bezpieczną, samodzielną eksplorację
otaczającej dziecko przyrody, stymulujących rozwój wrażliwości
i umożliwiających poznanie wartości oraz norm odnoszących się do środowiska
przyrodniczego, adekwatnych do etapu rozwoju dziecka,
11)tworzenie warunków umożliwiających bezpieczną, samodzielną eksplorację
elementów techniki w otoczeniu, konstruowania, majsterkowania, planowania
i podejmowania intencjonalnego działania, prezentowania wytworów swojej
pracy,
12)współdziałanie z rodzicami, różnymi środowiskami, organizacjami
i instytucjami, uznanymi przez rodziców za źródło istotnych wartości, na rzecz
tworzenia warunków umożliwiających rozwój tożsamości dziecka,
13)kreowanie, wspólne z wymienionymi podmiotami, sytuacji prowadzących do
poznania przez dziecko wartości i norm społecznych, których źródłem jest
rodzina, grupa w przedszkolu, inne dorosłe osoby, w tym osoby starsze, oraz
rozwijania zachowań wynikających z wartości możliwych do zrozumienia na
tym etapie rozwoju,
14)systematyczne uzupełnianie, za zgodą rodziców, realizowanych treści
wychowawczych o nowe zagadnienia, wynikające z pojawienia się w otoczeniu
dziecka zmian i zjawisk istotnych dla jego bezpieczeństwa i harmonijnego
rozwoju,
15)systematyczne wspieranie rozwoju mechanizmów uczenia się dziecka,
prowadzące do osiągnięcia przez nie poziomu umożliwiającego podjęcie nauki
w szkole,
16)organizowanie zajęć – zgodnie z potrzebami – umożliwiających dziecku
poznawanie kultury i języka mniejszości narodowej lub etnicznej .
17)tworzenie sytuacji edukacyjnych sprzyjających budowaniu zainteresowania
dziecka językiem obcym nowożytnym, chęci poznawania innych kultur.
4. Przygotowanie dzieci do posługiwania się językiem obcym nowożytnym nie
dotyczy:
1) dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze
względu na niepełnosprawność intelektualną w stopniu umiarkowanym lub
znacznym oraz dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia
specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawności sprzężone, jeżeli jedną
z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu
umiarkowanym lub znacznym,
2) dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze
względu na inne niż wymienione w pkt 1 rodzaje niepełnosprawności,
o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 127 ust. 19 pkt
2Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz.
59), oraz jeżeli z indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego
wynika brak możliwości realizacji przygotowania do posługiwania się językiem
obcym nowożytnym ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe
i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne dziecka.
§ 6
Pomoc psychologiczno-pedagogiczna
1. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest organizowana na zasadach określonych
w przepisach odrębnych.
2. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana dziecku w przedszkolu polega na
rozpoznawaniu i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych
i edukacyjnych dziecka oraz rozpoznawaniu indywidualnych możliwości
psychofizycznych dziecka i czynników środowiskowych wpływających na jego
funkcjonowanie w przedszkolu, w celu wspierania potencjału rozwojowego
dziecka i stwarzania warunków do jego aktywnego i pełnego uczestnictwa w życiu
przedszkola.
3. Potrzeba objęcia dziecka pomocą psychologiczno-pedagogiczną w przedszkolu
wynika w szczególności:
1) z niepełnosprawności,
2) z niedostosowania społecznego,
3) z zagrożenia niedostosowaniem społecznym,
4) z zaburzeń zachowania i emocji,
5) ze szczególnych uzdolnień,
6) ze specyficznych trudności w uczeniu się,
7) z deficytów kompetencji i zaburzeń sprawności językowych,
8) z choroby przewlekłej,
9) z sytuacji kryzysowych lub traumatycznych,
10)z niepowodzeń edukacyjnych,
11)z zaniedbań środowiskowych związanych z sytuacją bytową dziecka i jego
rodziny, sposobem spędzania czasu wolnego i kontaktami środowiskowymi,
12)z trudności adaptacyjnych związanych z różnicami kulturowymi lub ze zmianą
środowiska edukacyjnego, w tym związanych z wcześniejszym kształceniem za
granicą.
4. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana w przedszkolu polega na
wspieraniu rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych
i dydaktycznych oraz rozwijaniu ich umiejętności wychowawczych w celu
zwiększania efektywności pomocy udzielanej dzieciom.
5. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w przedszkolu jest udzielana z inicjatywy:
1) rodziców dziecka,
2) dyrektora przedszkola,
3) nauczyciela, wychowawcy grupy wychowawczej lub specjalisty prowadzącego
zajęcia z dziećmi,
4) poradni,
5) pomocy nauczyciela,
6) pracownika socjalnego,
7) asystenta rodziny,
8) kuratora sądowego.
6. Korzystanie z pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu jest
dobrowolne i nieodpłatne.
7. Pomoc psychologiczno-pedagogiczną organizuje dyrektor przedszkola.
8. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana podczas bieżącej pracy
z dzieckiem oraz w formie:
1) zajęć rozwijających uzdolnienia,
2) zajęć rozwijających umiejętności uczenia się,
3) zajęć specjalistycznych, korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych,
socjoterapeutycznych, zajęć wczesnego wspomagania i innych zajęć o charakterze terapeutycznym,
4) porad i konsultacji.
9. Pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu udzielają dzieciom
nauczyciele, wychowawcy grup wychowawczych oraz specjaliści wykonujący
w przedszkolu z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
10. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest organizowana i udzielana we
współpracy z:
1) rodzicami dziecka,
2) poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, w tym poradniami
specjalistycznymi,
3) placówkami doskonalenia nauczycieli,
4) innymi przedszkolami, szkołami i placówkami,
5) organizacjami pozarządowymi oraz innymi instytucjami działającymi na rzecz
rodziny i dzieci.
11. W przypadku gdy w wyniku udzielanej dziecku pomocy psychologicznopedagogicznej nie następuje poprawa funkcjonowania dziecka w przedszkolu,
dyrektor przedszkola za zgodą rodziców dziecka, może wystąpić do publicznej
poradni z wnioskiem o przeprowadzenie diagnozy problemu dziecka w celu
wskazania sposobu rozwiązania tego problemu.
12. Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej jest zadaniem dyrektora.
Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne organizuje się dla dzieci z odchyleniami
rozwojowymi, w tym specyficznymi trudnościami w uczeniu się. Liczba
uczestników zajęć nie może przekraczać 5. Zajęcia logopedyczne organizuje się
dla uczniów z deficytami kompetencji i zaburzeniami sprawności językowych.
Liczba uczestników zajęć nie może przekraczać 4. Zajęcia rozwijające
kompetencje emocjonalno-społeczne organizuje się dla dzieci przejawiających
trudności w funkcjonowaniu społecznym. Liczba uczestników zajęć nie może
przekraczać 10.
13. Inne zajęcia o charakterze terapeutycznym organizuje się dla dzieci
z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi, mających problemy
w funkcjonowaniu w przedszkolu oraz z aktywnym i pełnym uczestnictwem
w życiu przedszkola. Liczba uczestników zajęć nie może przekraczać 10.
14. Nauczyciele, wychowawcy grup wychowawczych i specjaliści prowadzą działania
mające na celu rozpoznanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych
oraz możliwości psychofizycznych dzieci, a także rozpoznanie ich zainteresowań
i uzdolnień i zaplanowanie wsparcia związanego z rozwijaniem zainteresowań
i uzdolnień dzieci.
15. Działania, o których mowa w ust. 14, obejmują obserwację pedagogiczną
zakończoną analizą i oceną gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole.
16. W razie stwierdzenia, że dziecko ze względu na potrzeby rozwojowe lub
edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne wymaga objęcia pomocą
psychologiczno-pedagogiczną, nauczyciel, wychowawca grupy wychowawczej lub
specjalista informuje o tym niezwłocznie dyrektora. Dyrektor przedszkola
informuje innych nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych lub
specjalistów o potrzebie objęcia dziecka pomocą psychologiczno-pedagogiczną
w trakcie ich bieżącej pracy z dzieckiem – jeżeli stwierdzi taką potrzebę.
17. Dyrektor przedszkola planuje i koordynuje udzielanie dziecku pomocy
psychologiczno-pedagogicznej, w tym ustala formy udzielania tej pomocy, okres
jej udzielania i wymiar godzin, w którym poszczególne formy będą realizowane.
Podczas planowania udzielania dziecku pomocy psychologiczno-pedagogicznej
uwzględnia się wymiar godzin ustalony dla poszczególnych form pomocy
psychologiczno-pedagogicznej.
18. Dyrektor, planując udzielanie dziecku pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
współpracuje z jego rodzicami i – w zależności od potrzeb – z innymi
nauczycielami, wychowawcami grup wychowawczych i specjalistami
prowadzącymi zajęcia z dzieckiem, poradnią lub innymi osobami.
19. O potrzebie objęcia dziecka pomocą psychologiczno-pedagogiczną, ustalonych dla
dziecka formach, okresie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej
i wymiarze godzin, w którym poszczególne formy pomocy będą realizowane,
dyrektor przedszkola niezwłocznie informuje pisemnie rodziców dziecka.
20. Do zadań nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych oraz specjalistów
w przedszkolu należy w szczególności:
1) rozpoznawanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz
możliwości psychofizycznych dziecka, określanie mocnych stron,
predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień dzieci oraz przyczyn niepowodzeń
edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu dzieci, w tym barier
i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie dzieci i ich uczestnictwo w życiu
przedszkola,
2) podejmowanie działań sprzyjających rozwojowi kompetencji oraz potencjału
dzieci w celu podnoszenia efektywności uczenia się,
3) współpraca z poradnią w procesie diagnostycznym i post-diagnostycznym.
21. Nauczyciele, wychowawcy grup wychowawczych oraz specjaliści w przedszkolu
prowadzą obserwację pedagogiczną mającą na celu wczesne rozpoznanie u dziecka
dysharmonii rozwojowych i podjęcie wczesnej interwencji, a w przypadku dzieci
realizujących roczne przygotowanie przedszkolne – obserwację pedagogiczną
zakończoną analizą i oceną gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole
(diagnoza przedszkolna).
22. W przypadku stwierdzenia, że dziecko ze względu na potrzeby rozwojowe lub
edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne wymaga objęcia pomocą
psychologiczno-pedagogiczną, odpowiednio, nauczyciel, wychowawca grupy
wychowawczej lub specjalista niezwłocznie udziela dziecku tej pomocy w trakcie
bieżącej pracy i informuje o tym dyrektora przedszkola.
23. Planowanie i koordynowanie udzielania dziecku pomocy psychologicznopedagogicznej należy do obowiązków zespołu składającego się z nauczycieli,
wychowawców grup wychowawczych oraz specjalistów prowadzących zajęcia
z dzieckiem.
24. Zespół, o którym mowa w ust. 23, tworzy dyrektor.
25. Zespół tworzony jest dla:
dziecka posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, orzeczenie o
potrzebie indywidualnego, obowiązkowego rocznego przygotowania
przedszkolnego, orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania lub opinię
poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej –
niezwłocznie po otrzymaniu orzeczenia lub opinii.
26. Pracę zespołu koordynuje osoba wyznaczona przez dyrektora. Jedna osoba może
koordynować pracę kilku zespołów.
27. Zadania i sposób działania zespołu pomocy psychologiczno-pedagogicznej
określają odrębne przepisy.
28. Zadaniem pedagoga i psychologa w zakresie pomocy psychologicznopedagogicznej jest:
1) prowadzenie badań i działań diagnostycznych dzieci, w tym diagnozowanie
indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości
psychofizycznych dzieci w celu określenia mocnych stron, predyspozycji,
zainteresowań i uzdolnień dzieci oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub
trudności w funkcjonowaniu, w tym barier i ograniczeń utrudniających
funkcjonowanie dziecka i jego uczestnictwo w życiu przedszkola,
2) diagnozowanie sytuacji wychowawczych w przedszkolu w celu rozwiązywania
problemów wychowawczych stanowiących barierę i ograniczających aktywne
i pełne uczestnictwo dziecka w życiu przedszkola,
3) udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich do
rozpoznanych potrzeb,
4) podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów
dzieci,
5) minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom
zachowania i inicjowanie różnych form pomocy w środowisku przedszkolnym
i pozaprzedszkolnym dzieci,
6) inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych
w sytuacjach kryzysowych,
7) pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu
indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień dzieci, wspieranie
nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów
w rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz
możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia mocnych stron,
predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz przyczyn niepowodzeń
edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu, w tym barier i ograniczeń
utrudniających funkcjonowanie dziecka i jego uczestnictwo w życiu
przedszkola oraz udzielaniu pomocy psychologiczno -pedagogicznej.
29. Zadaniem logopedy w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej jest:
1) diagnozowanie logopedyczne, w tym prowadzenie badań przesiewowych
w celu ustalenia stanu mowy oraz poziomu rozwoju językowego dziecka,
2) prowadzenie zajęć logopedycznych oraz porad i konsultacji dla dzieci
i rodziców w zakresie stymulacji rozwoju mowy dzieci i eliminowania jej
zaburzeń,
3) podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających powstawaniu
zaburzeń komunikacji językowej we współpracy z rodzicami dzieci,
wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych
specjalistów w rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych
i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dzieci.
30. Przedszkole realizuje zadania w ścisłym współdziałaniu z rodzicami dzieci,
i innymi jednostkami zainteresowanymi działalnością placówki.
§ 7
Organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi
1. Przedszkole może organizować indywidualne nauczanie i wychowanie dzieciom,
o obniżonym poziomie funkcjonowania intelektualnego, z dysfunkcją ruchu,
uniemożliwiającą lub utrudniającą, uczęszczanie do przedszkola, przewlekle
chorym i innym, stale lub okresowo niezdolnym do nauki i wychowania
w warunkach przedszkolnych.
2. Do przedszkola mogą być przyjmowane dzieci niepełnosprawne, jeżeli poradnia
psychologiczno-pedagogiczna lub inna poradnia specjalistyczna wskaże, że
dziecko może przebywać w ogólnodostępnej grupie dzieci.
3. Za zgodą na finansowanie przez organ prowadzący przedszkole może tworzyć
oddziały integracyjne dla dzieci z określonym schorzeniem.
§ 8
Zadania przedszkola związane z nauką religii
Nauka religii w przedszkolu organizowana jest na zasadach określonych
w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 kwietnia 1992 r. w sprawie
warunków i sposobu organizowania nauki religii w szkołach publicznych (Dz.
U.z 1992 r. Nr 36 poz. 155 ze zm.).
§ 9
Indywidualny model przedszkola
Przedszkole zmierza do wypracowania indywidualnego modelu przez:
1) objęcie wychowaniem przedszkolnym wszystkich dzieci z najbliższego
środowiska,
2) współpracę z organizacjami niosącymi pomoc dzieciom,
3) promowanie placówki w środowisku,
4) tworzenie wizerunku przedszkola przyjaznego dzieciom i rodzicom,
5) podejmowanie działań umożliwiających dzieciom poznanie świata i człowieka,
6) prowadzenie własnej strony internetowej,
7) udział w projektach europejskich.
§ 10
Zadania w zakresie zapewniania bezpieczeństwa
1. W czasie zajęć w przedszkolu i poza przedszkolem za bezpieczeństwo i zdrowie
dzieci odpowiedzialny jest nauczyciel, któremu dyrektor powierzył prowadzenie
oddziału w godzinach określonych harmonogramem.
2. W każdej grupie zatrudniona jest woźna oddziałowa, która pomaga dzieciom
w czynnościach samoobsługowych w ciągu całego dnia.
3. Do obowiązków wyznaczonych pracownikowi obsługi ( konserwator) należy
codzienna kontrola bezpieczeństwa terenu i stanu technicznego urządzeń.
W przypadku stwierdzenia jakiegokolwiek zagrożenia pracownik winien usunąć
istniejące zagrożenie, ewentualnie zabezpieczyć teren, a w razie niemożności
usunięcia zagrożenia zgłosić dyrektorowi placówki, który podejmie stosowne
decyzje.
4. W trakcie zajęć poza terenem przedszkola (spacery, wycieczki) zapewniona jest
opieka nauczycielki oraz dodatkowo na każde 15 dzieci jedna osoba dorosła.
Organizacja wycieczek odbywa się zgodnie z regulaminem wycieczek przedszkola.
5. Podczas pobytu dzieci w ogrodzie zajęcia i zabawy dzieci z poszczególnych
oddziałów, odbywają się ze sprzętem dostosowanym do potrzeb i możliwości
dzieci. Od pierwszych dni pobytu na terenie przedszkolnego ogrodu uczy się dzieci
korzystania z urządzeń terenowych zgodnie z zasadami bezpieczeństwa. Ustala się
normy i zasady korzystania z tego sprzętu.
6. W czasie pobytu w ogrodzie nauczyciele powinni być w bezpośrednim kontakcie
ze swoimi dziećmi i przebywać w miejscach największych zagrożeń.
7. Podczas zabaw nie wolno dzieciom oddalać się samowolnie z terenu.
8. Nauczyciel powinien każdorazowo sprawdzić, czy wszystkie dzieci będące
w danym dniu w jego grupie wracają z terenu.
9. W trakcie zajęć dodatkowych prowadzonych na terenie przedszkola w danym roku
szkolnym (uzależnione to jest od organizacji pracy i potrzeb rodziców), opiekę nad
dziećmi powierza się nauczycielom prowadzącym ww. zajęcia, którzy ponoszą
pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo dzieci.
10.Rodziców zobowiązuje się do współdziałania z nauczycielem, dyrektorem
i pozostałymi pracownikami przedszkola w celu zapewnienia dzieciom
bezpiecznego pobytu w przedszkolu poprzez:
1) informowanie nauczyciela o aktualnym stanie zdrowia dziecka, a szczególnie
o chorobach, niedyspozycjach zagrażających zdrowiu i życiu dziecka,
2) okazywanie dokumentu tożsamości przez osoby upoważnione przez rodziców
do odbioru dziecka,
3) współdziałanie z nauczycielem w celu ujednolicenia oddziaływań
wychowawczych domu i przedszkola w zakresie wdrażania u dzieci
„bezpiecznych” zachowań.
11.Przedszkole stwarza możliwość ubezpieczenia dzieci i pracowników przedszkola.
12.Dziecko przebywające w przedszkolu musi posiadać aktualne ubezpieczenie NW.
13.W przedszkolu nie stosuje się żadnych zabiegów lekarskich, jedynie wynikające
z udzielania pierwszej pomocy przed medycznej i w momencie zagrożenia życia
dziecka.
§ 11
Bezpieczeństwo dzieci w drodze z domu do przedszkola i z przedszkola do domu
1. Dzieci powinny być przyprowadzane i odbierane z przedszkola w godzinach
ustalonych w Statucie Przedszkola i w arkuszu organizacji przedszkola na dany rok
szkolny.
2. Rodzice powinni przyprowadzić dziecko do przedszkola i oddać pod opiekę osoby
dorosłej ( nauczyciel, woźna).
3. Rodzice (prawni opiekunowie) na początku września składają pisemne
upoważnienie dla osób mogących odbierać ich dzieci z przedszkola. Pisemne
upoważnienie powinno zawierać imię, nazwisko, numer i serię dowodu osobistego
osoby wskazanej przez rodzica oraz numer telefonu do rodziców lub prawnych
opiekunów.
4. Rodzice ( prawni opiekunowie) przejmują odpowiedzialność prawną za
bezpieczeństwo dziecka odbieranego z przedszkola przez upoważnioną przez nich
osobę.
5. Dzieci powinny być przyprowadzane do przedszkola do godz. 8.00 lub w każdym
innym czasie po wcześniejszym zgłoszeniu telefonicznym lub osobistym.
6. Zgłaszanie późniejszego przyprowadzania dziecka wynika z konieczności
przygotowania odpowiedniej liczby posiłków.
7. W przypadku zgłoszenia się po dziecko osoby nieupoważnionej pisemnie lub
osoby upoważnionej, której stan wskazuje na spożycie alkoholu lub narkotyków,
dziecko nie będzie oddane pod jej opiekę.
8. Podczas odbierania dziecka z przedszkola nauczyciel lub woźna przekazuje
dziecko pod opiekę osobie odbierającej. Od momentu przekazania dziecka
odpowiedzialność za jego bezpieczeństwo ponosi osoba odbierająca.
9. Nauczyciel przedszkola nie ponosi odpowiedzialności za bezpieczeństwo dziecka
pozostawionego przez rodziców (prawnych opiekunów) bez opieki na terenie
przedszkola (np. przed budynkiem, w ogrodzie, w łazience, w szatni).
10.Życzenia rodziców dotyczące nieodbierania dziecka przez jednego z rodziców
muszą być poparte stosownymi prawomocnymi orzeczeniami sądowymi.
11.W przypadku częstych spóźnień rodziców i odbierania dzieci po godzinach pracy
przedszkola będą podjęte następujące działania:
1) rozmowa dyrektora przedszkola z rodzicami (prawnymi opiekunami)
dziecka;
2) wystosowanie listu do rodziców (prawnych opiekunów) dziecka;
3) wystąpienie dyrektora z wnioskiem do Sądu Rodzinnego i Nieletnich
o zbadanie sytuacji rodzinnej wychowanka przedszkola;
4) podjęcie decyzji na podstawie uchwały rady pedagogicznej i rady rodziców
o skreśleniu dziecka z listy wychowanków.
12.W przypadku, niemożności skontaktowania się telefonicznego, nauczyciel
oczekuje z dzieckiem przez 1 godzinę od momentu zamknięcia przedszkola. Jeżeli
w tym czasie rodzice (prawni opiekunowie) nie zgłoszą się po dziecko, nauczyciel
powiadamia dyrektora i najbliższy Komisariat Policji o niemożności
skontaktowania się z rodzicami (prawnymi opiekunami) dziecka w celu ustalenia
miejsca pobytu rodziców.
Niedziela, 2017-09-24
Imieniny: Dory, Gera

ROZDZIAŁ 3
ORGANY PRZEDSZKOLA
§ 12
1. Organami przedszkola są:
1) dyrektor,
2) rada pedagogiczna,
3) rada rodziców.
2. Dyrektor przedszkola:
1) organizuje pracę placówki i reprezentuje ją na zewnątrz,
2) sprawuje nadzór pedagogiczny zgodnie z odrębnymi przepisami,
3) sprawuje opiekę nad wychowankami i stwarza warunki ich harmonijnego
rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne,
4) realizuje uchwały rady pedagogicznej podjęte w ramach kompetencji
stanowiących, uwzględnia opinie i wnioski rady pedagogicznej i rady rodziców,
5) dysponuje środkami określonymi w planie finansowym placówki
zaopiniowanym przez radę pedagogiczną i ponosi odpowiedzialność za ich
prawidłowe wykorzystanie, a także organizuje administracyjną, finansową
i gospodarczą obsługę placówki,
6) jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w placówce nauczycieli
i pracowników niebędących nauczycielami, decyduje w sprawach zatrudniania
i zwalniania pracowników, przyznawania nagród i wymierzania kar,
7) współdziała ze szkołami wyższymi i zakładami kształcenia nauczycieli
w organizacji praktyk pedagogicznych,
8) po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej dopuszcza do użytku w przedszkolu
zaproponowany przez nauczyciela program wychowania przedszkolnego
(dopuszczone do użytku w przedszkolu programy wychowania przedszkolnego
stanowią zestaw programów wychowania przedszkolnego),
9) jest odpowiedzialny za uwzględnienie w zestawie programów wychowania
przedszkolnego całości podstawy programowej wychowania przedszkolnego,
10) w wykonywaniu swoich zadań współpracuje z radą pedagogiczną i rodzicami,
11)stwarza warunki do działania w przedszkolu: wolontariuszy, stowarzyszeń
i innych organizacji, których celem jest działalność wychowawcza. lub
rozszerzanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej
placówki;
12) organizuje pomoc psychologiczno-pedagogiczną, we współpracy z rodzicami
dzieci, poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, w tym poradniami
specjalistycznymi, placówkami doskonalenia nauczycieli, innymi
przedszkolami, szkołami, placówkami, organizacjami pozarządowymi
i instytucjami działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży.
13) prowadzenie hospitacji zajęć prowadzonych przez nauczycieli przedszkola,
14) jeśli przerwa w działalności oświatowej przedszkola trwa co najmniej
2tygodnie – dokonanie kontroli obiektów należących do przedszkola pod kątem
zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków korzystania z tych
obiektów,
15) wstrzymywanie uchwał Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców niezgodnych
z przepisami prawa i powiadamianie o tym stosownych organów,
16) organizowanie administracyjnej, finansowej i gospodarczej obsługi przedszkola,
17) współpraca z rodzicami, organem prowadzącym oraz instytucjami
nadzorującymi i kontrolującymi,
18) podejmowanie decyzji o przyjęciu oraz skreśleniu dziecka z przedszkola
w czasie roku szkolnego, po zaopiniowaniu przez Radę Pedagogiczną i Radę
Rodziców,
19) powiadamianie dyrektora szkoły, w obwodzie której mieszka dziecko 6-letnie,
o spełnianiu przez nie w przedszkolu rocznego obowiązku przygotowania
przedszkolnego,
20) zapewnienie pracownikom właściwych warunków pracy zgodnie z przepisami
Kodeksu pracy, bhp i ppoż.,
21) współdziałanie z organizacjami związkowymi wskazanymi przez pracowników,
22) administrowanie ZFŚS zgodnie z obowiązującym regulaminem,
23) podejmuje decyzję o powołaniu Komisji Rekrutacyjnej, jeżeli istnieje taka
konieczność, przyjęciu dziecka do przedszkola, skreśleniu dziecka z przedszkola
po zaopiniowaniu przez radę pedagogiczną i radę rodziców;
24) prowadzenie dokumentacji kancelaryjno – archiwalnej i finansowej zgodnie
z obowiązującymi przepisami,
25) wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów szczególnych.
3. Rada pedagogiczna jest kolegialnym organem placówki w zakresie realizacji jej
statutowych działań dotyczących opieki, wychowania i kształcenia.
4. W skład rady pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni
w przedszkolu. W zebraniach rady pedagogicznej mogą także brać udział z głosem
doradczym osoby zapraszane przez jej przewodniczącego za zgodą lub na wniosek
rady pedagogicznej, w tym przedstawiciele stowarzyszeń i innych organizacji.
5. Przewodniczącym rady pedagogicznej jest dyrektor przedszkola.
6. Przewodniczący prowadzi i przygotowuje zebrania rady pedagogicznej oraz jest
odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie i porządku
zebrania zgodnie z regulaminem rady.
7. Rada pedagogiczna działa na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu.
8. Zebrania rady pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem roku szkolnego,
w każdym semestrze, po zakończeniu roku szkolnego i w miarę bieżących potrzeb.
Zebrania mogą być organizowane na wniosek organu sprawującego nadzór
pedagogiczny, z inicjatywy przewodniczącego, organu prowadzącego przedszkole
albo co najmniej jednej trzeciej członków rady pedagogicznej.
9. Do kompetencji stanowiących rady pedagogicznej należy w szczególności:
1) przygotowanie projektu statutu lub jego zmian,
2) opracowywanie i zatwierdzanie planów pracy placówki,
3) podejmowanie uchwały w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych
w jednostce,
4) ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli placówki,
5) podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia z listy wychowanków
przedszkola,
6) ustalenie regulaminu rady pedagogicznej i jego zmian.
10. Rada pedagogiczna opiniuje w szczególności:
1)organizację pracy przedszkola, w tym harmonogram pracy nauczycieli, projekt
planu finansowego placówki, wnioski dyrektora o przyznanie nagród i wyróżnień,
2)propozycje przedszkola w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac
i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć
opiekuńczych, wychowawczych i dydaktycznych,
3)programy wychowania przedszkolnego,
4)powierzenie stanowiska dyrektora przedszkola,
5)powierzenie stanowiska wicedyrektora,
6)przedłużenie powierzenia stanowiska dyrektora przedszkola,
7)pracę dyrektora ubiegającego się o ocenę pracy, a także może wystąpić
z wnioskiem o odwołanie nauczyciela ze stanowiska dyrektora.
11. Radę rodziców stanowi reprezentacja rodziców dzieci uczęszczających do
przedszkola.
12. W skład rady rodziców wchodzą przedstawiciele wybrani w tajnych wyborach
przez zebranie rodziców dzieci. W wyborach tych jedno dziecko reprezentuje
jeden rodzic. Powyższe wybory przeprowadza się na pierwszym zebraniu
rodziców w danym roku szkolnym.
13. Rada rodziców uchwala regulamin swojej działalności, w którym określa
w szczególności wewnętrzną strukturę i tryb pracy. Regulamin rady rodziców nie
może być sprzeczny ze statutem placówki.
14. Rada rodziców może występować do dyrektora i rady pedagogicznej, organu
prowadzącego i organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami
i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw przedszkola.
15. W porozumieniu z radą pedagogiczną rada rodziców opiniuje:
1)program i harmonogram poprawy efektywności kształcenia lub wychowania,
2)projekt planu finansowego składanego przez dyrektora przedszkola.
16. W celu wspierania działalności statutowej placówki rada rodziców może
gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców i innych źródeł. Zasady
wydawania funduszy rady rodziców określa regulamin rady rodziców.
§ 13
Współdziałanie organów przedszkola
1. Każdy organ przedszkola działa na zasadzie współpartnerstwa i z poszanowaniem
prawa pozostałych organów przedszkola do samodzielnego podejmowania
decyzji w ramach ich kompetencji określonych w ustawie.
2. Bieżącą wymianę informacji między organami zapewnia dyrektor przedszkola
poprzez: zebrania, narady, zarządzenia wewnętrzne, tablice ogłoszeń dla rodziców,
tablicę informacyjną dla nauczycieli, strony internetowe, korespondencję.
3. Współdziałanie organów ma na celu stworzenie jak najlepszych warunków
rozwoju wychowankom, przestrzegania Konwencji o prawach dziecka
i podnoszenie poziomu pracy placówki.
4. Koordynatorem współdziałania poszczególnych organów jest dyrektor
przedszkola, który zapewnia każdemu z organów możliwość swobodnego
działania i podejmowania decyzji w ramach swoich kompetencji i umożliwia
bieżącą wymianę informacji.
5. Spory kompetencyjne między organami przedszkola rozstrzyga się w drodze
negocjacji i mediacji z zachowaniem swobodnego działania w ramach swoich
kompetencji.
6. W sytuacjach, gdy strony nie osiągną porozumienia spory rozwiązuje:
1) dyrektor przedszkola w porozumieniu z organem prowadzącym przedszkole
i Kuratorium Oświaty, stosownie do zakresu ich kompetencji, jeśli spór
dotyczy Rady Pedagogicznej z Radą Rodziców,
2) organ prowadzący przedszkole w porozumieniu z Kuratorium Oświaty, jeśli
spór dotyczy dyrektora przedszkola z pozostałymi organami przedszkola.

ROZDZIAŁ 4
ORGANIZACJA PRZEDSZKOLA
§ 14
1. Dyrektor przedszkola opracowuje na dany rok szkolny arkusz organizacyjny.
2. Arkusz organizacji przedszkola, zaopiniowany przez Radę Pedagogiczną,
zatwierdza organ prowadzący przedszkole.
3. Podstawową jednostką organizacyjną przedszkola jest oddział obejmujący dzieci
w zbliżonym wieku, z uwzględnieniem ich potrzeb, zainteresowań, uzdolnień.
4. Wychowankami przedszkola mogą być dzieci od 3 do 6 lat.
5. W wyjątkowych sytuacjach można do przedszkola przyjąć dziecko, które
ukończyło 2,5 roku w miarę wolnych miejsc.
6. Liczba dzieci w oddziale nie może przekraczać 25.
§ 15
Praca wychowawczo-dydaktyczna
1. Praca wychowawczo-dydaktyczna i opiekuńcza w przedszkolu prowadzona jest
w oparciu o podstawę programową wychowania przedszkolnego i dopuszczone do
użytku przez dyrektora przedszkola programy wychowania przedszkolnego.
2. Wybór programów wychowania przedszkolnego określają odrębne przepisy.
3. Godzina zajęć w przedszkolu wynosi 60 minut.
4. Na realizację podstawy programowej przeznacza się pięć godzin dziennie.
5. Realizacja treści zawartych w podstawie programowej odbywa się przez cały dzień
pobytu dziecka w przedszkolu, a dla dzieci, które przebywają tylko 5 godzin,
w godzinach 7.30- 12.30.
6. Szczegółową organizacje pracy przedszkola określa ramowy rozkład.
7. Na wniosek rodziców w przedszkolu mogą być prowadzone zajęcia dodatkowe.
7. Zajęcia dodatkowe organizowane są poza godzinami przeznaczonymi na realizację
podstawy programowej.
8. Sposób dokumentowania zajęć prowadzonych w przedszkolu określają odrębne
przepisy.
9. Zajęcia z terapii logopedycznej, terapeutycznej dokumentowane są
w indywidualnych dziennikach zajęć.
10. Zgodnie z zapisami dotyczącymi zadań przedszkola nauczyciele organizują
zajęcia wspierające rozwój dziecka. Wykorzystują do tego każdą sytuację
i moment pobytu dziecka w przedszkolu, czyli tzw. zajęcia kierowane
i niekierowane. Wszystkie doświadczenia dzieci płynące z organizacji pracy
przedszkola są efektem realizacji programu wychowania przedszkolnego. Ważne
są zatem zajęcia kierowane, jak i czas spożywania posiłków, czas przeznaczony
na odpoczynek i charakter tego odpoczynku, uroczystości przedszkolne,
wycieczki, ale i ubieranie, rozbieranie. Bardzo ważna jest samodzielna zabawa.
11.Nauczyciele, organizując zajęcia kierowane, biorą pod uwagę możliwości dzieci,
ich oczekiwania poznawcze i potrzeby wyrażania swoich stanów emocjonalnych,
komunikacji oraz chęci zabawy. Wykorzystują każdą naturalnie pojawiającą się
sytuację edukacyjną prowadzącą do osiągnięcia dojrzałości szkolnej.
12.Organizacja zabawy, nauki i wypoczynku w przedszkolu oparta jest na rytmie dnia,
czyli powtarzających się systematycznie fazach, które pozwalają dziecku na
stopniowe zrozumienie pojęcia czasu i organizacji oraz dają poczucie
bezpieczeństwa i spokoju, zapewniając mu zdrowy rozwój.
13.Nauczyciele systematycznie informują rodziców o postępach w rozwoju ich
dziecka, zachęcają do współpracy w realizacji programu wychowania
przedszkolnego oraz przeprowadzają diagnozę dojrzałości szkolnej dla tych dzieci,
które w danym roku mają rozpocząć naukę w szkole.
14.Do realizacji celów statutowych przedszkole posiada:
 sale zajęć dla poszczególnych oddziałów,
 salę ruchu,
 ogród przedszkolny,
 pomieszczenia administracyjno-gospodarcze,
 kuchnię i inne pomieszczenia kuchenne,
 szatnię dla dzieci i personelu,
 pomieszczenia sanitarne.
15.Dzieci mają możliwość codziennego korzystania z ogrodu przedszkolnego; zasady
pobytu dzieci w ogrodzie przedszkolnym określa odrębny regulamin.
16.Przy sprzyjających warunkach atmosferycznych organizowany jest, jak najdłuższy
pobyt dzieci w ogrodzie.
17.Przedszkole organizuje różnorodne formy krajoznawstwa i turystyki; program
wycieczek oraz imprez dostosowuje do wieku, zainteresowań i potrzeb dzieci, ich
stanu zdrowia oraz sprawności fizycznej. Zasady organizacji wycieczek i wyjść
poza teren przedszkola regulują odrębne regulaminy i procedury.
18.Przedszkole organizuje na terenie placówki koncerty muzyczne, inscenizacje
teatralne, spotkania z twórcami sztuki i kultury.
§ 16
Ramowy rozkład dnia
1. Szczegółową organizacje pracy przedszkola określa ramowy rozkład dnia ustalony
przez dyrektora przedszkola na wniosek rady pedagogicznej, z uwzględnieniem
zasad ochrony zdrowia i higieny pracy, oczekiwań rodziców oraz odrębnych
przepisów wynikających z realizacji podstawy programowej i arkusza organizacji.
2. Na podstawie ramowego rozkładu dnia, nauczyciele, którym powierzono opiekę
nad danym oddziałem, ustalają dla tego oddziału szczegółowy rozkład dnia,
z uwzględnieniem potrzeb i zainteresowań dzieci oraz struktury organizacyjnej
placówki.
§ 17
Arkusz organizacji przedszkola
1. Arkusz organizacji przedszkola opracowuje dyrektor przedszkola, po zasięgnięciu
opinii zakładowych organizacji związkowych będących jednostkami
organizacyjnymi organizacji związkowych reprezentatywnych w rozumieniu
Ustawy o Radzie Dialogu Społecznego albo jednostkami organizacyjnymi
organizacji związkowych wchodzących w skład organizacji związkowych
reprezentatywnych w rozumieniu Ustawy o Radzie Dialogu Społecznego,
zrzeszających nauczycieli.
2. Arkusz organizacji przedszkola zatwierdza organ prowadzący, po zasięgnięciu
opinii organu sprawującego nadzór pedagogiczny.
3. Na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacji dyrektor , z uwzględnieniem
zasad ochrony zdrowia i higieny pracy, ustala tygodniowy rozkład zajęć
określający organizację zajęć edukacyjnych. Arkusz organizacji przedszkola
określa w szczególności:
1) liczbę oddziałów; liczbę dzieci w poszczególnych oddziałach; tygodniowy
wymiar zajęć religii, zajęć języka mniejszości narodowej, języka mniejszości
etnicznej lub języka regionalnego, o ile takie zajęcia są w przedszkolu
prowadzone,
2) czas pracy przedszkola oraz poszczególnych oddziałów,
3) liczbę pracowników ogółem, w tym pracowników zajmujących stanowiska
kierownicze,
4) liczbę nauczycieli, w tym nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze,
wraz z informacją o ich stopniu awansu zawodowego i kwalifikacjach, oraz
liczbę godzin zajęć prowadzonych przez poszczególnych nauczycieli,
5) liczbę pracowników administracji i obsługi, w tym pracowników zajmujących
stanowiska kierownicze, oraz etatów przeliczeniowych,
6) ogólną liczbę godzin pracy finansowanych ze środków przydzielonych przez
organ prowadzący przedszkole, w tym liczbę godzin zajęć edukacyjnych
i opiekuńczych, zajęć rewalidacyjnych, zajęć z zakresu pomocy
psychologiczno-pedagogicznej oraz innych zajęć wspomagających proces
kształcenia, realizowanych w szczególności przez pedagoga, psychologa,
logopedę i innych nauczycieli.
§ 18
Funkcjonowanie przedszkola
1. Przedszkole funkcjonuje cały rok szkolny od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem
przerw ustalonych przez organ prowadzący na wniosek dyrektora przedszkola.
2. Przedszkole na wniosek rodzica odpłatnie zapewnia dziecku opiekę poza
godzinami przeznaczonymi na realizację zajęć bezpłatnych.
3. Zajęcia bezpłatne są organizowane w czasie ustalonym przez organ prowadzący,
nie krótszym niż pięć godzin dziennie.
4. W okresach obniżonej frekwencji (ferie zimowe, wiosenne, wakacje, itp.)
przedszkole może prowadzić zajęcia w grupach łączonych z zachowaniem zasady
łączenia grup zbliżonych wiekiem.
5. W przedszkolu istnieje możliwość korzystania z jednego, dwóch lub trzech
posiłków. Z wyżywienia mogą korzystać również pracownicy przedszkola,
wnosząc ogólnie obowiązującą opłatę. Zasady korzystania z wyżywienia
i pobierania opłat za nie oraz za zapewnienie dziecku opieki poza godzinami
przeznaczonymi na realizację podstawy programowej wychowania
przedszkolnego określa dyrektor przedszkola w umowie sporządzonej na
podstawie obowiązującej uchwały Rady Gminy Czudec w sprawie określenia
wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci
w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych prowadzonych przez gminę
Czudec.
§ 19
Oddziały przedszkolne
1. Dyrektor przedszkola powierza poszczególne oddziały opiece jednego lub dwu
nauczycieli, zależnie od czasu pracy oddziału lub realizowanych zadań.
2. Dla zapewnienia ciągłości pracy wychowawczej i jej skuteczności wskazane jest,
by nauczyciel prowadził swój oddział przez wszystkie lata pobytu dzieci
w przedszkolu.
§ 20
Ceremoniał
1. Ceremoniał przedszkolny jest zbiorem zasad i reguł określających zespołowe
i indywidualne zachowanie się uczniów, nauczycieli i rodziców uczestniczących
w uroczystościach państwowych, patriotycznych, religijnych i innych
uroczystościach szkolnych.
2. Ceremoniał jest istotnym elementem obrzędowości przedszkolnej, nawiązującej do
wychowania w duchu tradycji i poszanowania ojczyzny.
3. Ceremoniał nie określa wszystkich elementów poszczególnych uroczystości.
Uzależnione są one od charakteru uroczystości.
4. Godło znajduje się w centralnym punkcie każdej sali, pokoju nauczycielskim, sali
ruchu.
5. Hymn państwowy wykonywany jest na uroczystościach przedszkolnych
związanych z obchodami świąt państwowych.
6. Uroczystości prowadzi dyrektor lub wyznaczony przez niego nauczyciel.
§ 21
Dokumentacja przedszkola
1. Przedszkole prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi
przepisami.
2. Zasady gospodarki finansowej przedszkola określają odrębne przepisy.

ROZDZIAŁ 5
NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY PRZEDSZKOLA
§ 22
Pracownicy przedszkola
1. Zasady zatrudniania i wynagradzania nauczycieli i innych pracowników określają
odrębne przepisy.
2. Szczegółowy zakres obowiązków pracowników administracji i obsługi ustala
dyrektor przedszkola na dany rok szkolny.
26
§ 23
Zadania nauczycieli
1. Nauczyciel planuje i prowadzi pracę wychowawczo- dydaktyczno- opiekuńczą
zgodnie z obowiązującą podstawą programową i dopuszczonymi przez dyrektora
programami, odpowiada za jakość i wyniki tej pracy.
2. Nauczyciel odpowiada przede wszystkim za zdrowie i bezpieczeństwo
powierzonych mu dzieci. Troska o pełne bezpieczeństwo dzieci jest priorytetem
wszelkich jego działań. Nauczyciel w szczególności:
1) organizuje zajęcia, zabawy zgodnie z zasadami BHP i potrzebami
psychofizycznymi dziecka (zmienność ruchu, wytrzymałość fizyczna),
2) ustala wspólnie z dziećmi zasady i normy obowiązujące w oddziale, umowy
i zasady bezpiecznego zachowania się w różnych sytuacjach (w sali, łazience,
w trakcie zabaw ruchowych w sali i ogrodzie, na spacerach, wycieczkach,
podczas posiłków),
3) wdraża dzieci do zgodnej zabawy z rówieśnikami,
4) uczy przewidywania konsekwencji, wyrabia u dzieci samodyscyplinę,
5) dba o bezpieczeństwo i zdrowie dzieci ze szczególnym uwzględnieniem godzin
w momencie rozchodzenia się dzieci, funkcjonowania oddziałów łączonych,
zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem,
6) nie pozostawia powierzonego mu oddziału dzieci ani na chwilę bez opieki; gdy
nauczyciel musi wyjść, oddziałem powinna zająć się osoba z obsługi (woźna,
pomoc nauczyciela); nauczyciel powinien ograniczyć do minimum swoją
nieobecność,
7) nie pozostawia dzieci w oddziale bez opieki, gdy nie ma jeszcze zmiennika –
w takiej sytuacji dyrektor ma prawo polecić nauczycielowi pozostanie
w oddziale,
8) współdziała z całym personelem przedszkola w celu zapewnienia dzieciom
bezpiecznego pobytu,
9) informuje rodziców o zasadach bezpieczeństwa obowiązujących w przedszkolu,
w oddziale.
3. Nauczyciel prowadzi dokumentację pedagogiczną zgodnie z obowiązującymi
przepisami szczegółowymi i wewnętrznymi ustaleniami.
4. Nauczyciel planuje pracę z dziećmi, przygotowując plan pracy zgodnie z decyzją
rady pedagogicznej:
1) realizuje zaplanowaną tematykę w dowolnym czasie w ciągu jednego lub kilku
dni, tygodnia, miesiąca,
2) plan dnia powinien mieć charakter otwarty, pozwalający na uwzględnienie
propozycji dzieci,
3) plan pracy powinien mieć zachowaną właściwą proporcję czasową między
formami proponowanymi przez nauczyciela a swobodną działalnością dzieci
zgodną z podstawą programową,
4) część codziennych zajęć, zgodnie z zasadami higieny i potrzebami
zdrowotnymi przedszkolaków, powinna odbywać się na powietrzu, jeżeli tylko
pozwala na to pogoda.
5. Do zakresu zadań nauczyciela należy:
1) prowadzenie i dokumentowanie obserwacji pedagogicznej, mającej na celu
poznanie i zabezpieczenie potrzeb rozwojowych dzieci przy wykorzystaniu
uzyskanych informacji o dziecku w planowaniu i realizowaniu pracy
indywidualnej; obserwacje przeprowadza się co najmniej dwa razy w roku i
dokumentuje je,
2) prowadzenie analizy gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole,
3) opracowanie w oparciu o zgromadzone wyniki diagnozy przedszkolnej
i realizowanie indywidualnego dla każdego dziecka programu wspomagania
i korygowania rozwoju dziecka,
4) wspieranie rozwoju psychofizycznego dziecka, jego zdolności i zainteresowań,
5) stosowanie twórczych i nowatorskich metod nauczania i wychowania,
6) planowanie własnego rozwoju zawodowego – systematyczne podnoszenie
swoich kwalifikacji przez uczestnictwo w różnych formach doskonalenia
zawodowego,
7) dbałość o warsztat pracy przez gromadzenie pomocy naukowych i troska
o estetykę pomieszczeń.
6. Zgodnie z zasadą indywidualizacji pracy i podmiotowego podejścia do dziecka
nauczyciel otacza indywidualną opieką każdego z wychowanków i dostosowuje
metody i formy pracy do jego możliwości.
7. W pracy dydaktyczno-wychowawczej nauczyciel współpracuje ze specjalistami
z poradni psychologiczno-pedagogicznej i logopedą.
8. Nauczyciel ma prawo korzystać w swojej pracy z pomocy merytorycznej
i metodycznej ze strony dyrektora, doradcy metodycznego i rady pedagogicznej.
9. Nauczyciel współpracuje z rodzicami w sprawach wychowania i nauczania dzieci
w ramach następujących form współpracy:
1) uzyskiwania informacji o zadaniach wynikających z programu wychowania
przedszkolnego realizowanego w danym oddziale i w danym miesiącu,
2) przekazywania informacji dotyczących dziecka, jego zachowania i rozwoju
poprzez:
a) organizowanie zebrań ogólnych i grupowych w zależności od potrzeb,
b) organizowanie indywidualnych spotkań z rodzicami w celu wymiany
bieżących informacji o dziecku i dyskusji na tematy wychowawcze,
c) przeprowadzanie wywiadów, rozmów itp. w celu gromadzenia potrzebnych
informacji o rodzinie;
3) uczestnictwa rodziców w zajęciach, wycieczkach, uroczystościach,
4) informowania rodziców na tematy bieżącego życia oddziału i przedszkola,
5) systematycznego eksponowania prac dzieci.
10. Nauczyciel tworzy warunki wspomagające rozwój dzieci, ich zdolności
i zainteresowania, dąży do pobudzenia procesów rozwojowych, do optymalnej
aktywizacji dzieci poprzez wykorzystywanie ich własnej inicjatywy.
11. Nauczyciel wspiera rozwój aktywności poznawczej dziecka, nastawionej na
poznawanie samego siebie, otaczającej rzeczywistości społeczno-kulturalnej
i przyrodniczej, wzbogaconej o zasób jego własnych doświadczeń.
12. Do zadań nauczyciela należy wykonywanie innych poleceń dyrektora
wynikających z organizacji pracy w placówce.
13. Nauczyciel udziela natychmiastowej pomocy dziecku w sytuacji, gdy ta pomoc
jest niezbędna, powiadamia dyrektora oraz rodziców o zaistniałym wypadku lub
zaobserwowanych niepokojących symptomach np. podwyższona temperatura.
§ 24
Zadania pracowników administracyjno-obsługowych
1. Podstawowym zadaniem pracowników administracyjno-obsługowych jest
zapewnienie sprawnego działania przedszkola jako instytucji publicznej,
utrzymanie obiektu i jego otoczenia w ładzie i czystości.
2. Personel obsługowy wspomaga nauczycieli i współdziała z nimi w celu
zapewnienia dzieciom bezpiecznych warunków pobytu w przedszkolu, m.in.:
1) zgłasza wszelkie nieprawidłowości w działaniu urządzeń i wyposażeniu
przedszkola,
2) wspomaga nauczyciela (zgodnie z przydziałem czynności na dany rok szkolny)
w opiece nad dziećmi w sali, łazience, ogrodzie, na spacerze, wycieczce
i w innych sytuacjach.
3. Do obowiązków intendenta należy :
1) sporządzenie, w porozumieniu z pracownikami kuchni i dyrektorem
przedszkola jadłospisów dekadowych zgodnie z obowiązującymi zaleceniami,
wywieszanie ich do wiadomości rodziców,
2) dokonywanie zakupów żywności i wydawanie produktów spożywczych
z magazynu kucharzom i codzienne ich wpisywanie do dokumentacji,
3) codzienne sporządzanie raportu żywieniowego,
4) przestrzeganie wysokości stawki żywieniowej,
5) prowadzenie kartoteki magazynu żywnościowego i dziennika żywieniowego,
sporządzanie rozliczeń miesięcznych,
6) kontrola prawidłowego przechowywania, terminów przydatności do spożycia
i zabezpieczanie przed zniszczeniem artykułów żywnościowych w magazynie
spożywczym – zgodnie z zasadami Dobrej Praktyki Higienicznej,
7) dbanie o czystość i porządek w magazynach żywnościowych,
8) nadzór nad oszczędnym gospodarowaniem produktami spożywczymi, zasadami
Dobrej Praktyki Higienicznej,
9) przyjmowanie odpłatności od rodziców i personelu,
10)sprawdzanie zgodności zakupu z rachunkiem,
11)prowadzenie kartotek magazynowych,
12)zabezpieczenie magazynów przed kradzieżą, pożarem i zniszczeniem,
13)racjonalne i oszczędne gospodarowanie powierzonymi składnikami majątku,
14)organizowanie własnego stanowiska pracy,
15) przestrzeganie przepisów i zasad bhp,
16)dbałość o mienie przedszkola i właściwe jego zabezpieczenie oraz użytkowanie
zgodnie z przeznaczeniem,
17)informowanie dyrektora o stanie wykonywanych prac i napotkanych
trudnościach,
18)wnioskowanie o dokonanie kasacji i likwidacji zużytych składników
majątkowych przedszkola zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym
zakresie oraz uczestniczenie w spisach z natury majątku przedszkola,
19)prowadzenie spraw związanych z zakupami sprzętu, pomocy dydaktycznych,
środków czystości, zgodnie z przepisami o zamówieniach publicznych,
20)wykonywać inne czynności polecone przez dyrektora, wynikające z organizacji
pracy przedszkola.
4. Do obowiązków kucharza należy :
1) uczestniczenie w planowaniu jadłospisów wspólnie z intendentem
i przygotowywanie według nich posiłków,
2) punktualne przygotowywanie zdrowych i higienicznych posiłków zgodnie
z normami żywieniowymi, dbanie o najwyższą jakość i smak wydawanych
posiłków,
3) pobieranie produktów spożywczych z magazynu w ilościach przewidzianych
recepturą, kwitowanie ich odbioru w raportach żywieniowych, zabezpieczenie
pobranych z magazynu produktów przed zepsuciem,
4) przestrzeganie właściwego podziału pracy w kuchni i nadzór nad jej
wykonaniem,
5) przestrzeganie zasad technologii i czystości oraz przepisów bhp, dyscypliny
pracy, ppoż., higieniczno – sanitarnych,
6) zgłaszanie dyrektorowi lub kierownikowi gospodarczo – administracyjnemu
zauważonych uszkodzeń i niesprawności, które mogą stwarzać groźne
następstwa dla zdrowia i życia przebywających na terenie kuchni
pracowników lub przynieść szkodę w mieniu przedszkola,
7) pilnowanie, aby w kuchni nie przebywały osoby nieupoważnione,
8) ścisłe przestrzeganie procedur przygotowania posiłków,
9) przestrzeganie zgodności kalorycznej przygotowywanych posiłków,
10)właściwe porcjowanie posiłków dla dzieci i personelu zgodnie z normami
żywieniowymi,
11)mycie i używanie naczyń i sprzętu kuchennego zgodnie z obowiązującą
instrukcją,
12)przestrzeganie czystości w kuchni, pomieszczeniach przyległych, sprzętów,
naczyń i odzieży ochronnej,
13)przygotowywanie i przechowywanie próbek pokarmowych zgodnie
z zaleceniami Stacji Sanitarno –Epidemiologicznej,
14)dbanie o oszczędne i racjonalne zużycie produktów spożywczych pobranych
z magazynu,
15)przestrzeganie czasu pracy i wykorzystanie go w sposób jak najbardziej
efektywny.
16)wykonywać inne czynności polecone przez dyrektora, wynikające
z organizacji placówki.
5. Do obowiązków pomocy kucharza należy :
1) obróbka wstępna warzyw, owoców oraz wszelkich surowców do
przygotowania posiłków – mycie, obieranie, czyszczenie,
2) rozdrabnianie warzyw, owoców oraz innych surowców z uwzględnieniem
wymogów technologii i instrukcji obsługi maszyn,
3) przygotowywanie potraw zgodnie z wytycznymi kucharza i oszczędne
gospodarowanie artykułami spożywczymi,
4) pomoc w porcjowaniu i wydawaniu posiłków,
5) dbanie o najwyższą jakość i smak posiłków, wydawanie ich punktualnie
o wyznaczonej godzinie,
6) utrzymywanie czystości i porządku na stanowisku pracy, przestrzeganie zasad
bhp i p. poż. oraz dyscypliny pracy,
7) dbałość i prawidłowe korzystanie z maszyn urządzeń oraz drobnego sprzętu
elektrycznego,
8) sprzątanie magazynów żywnościowych, kuchni, obieralni, zmywalni, szaf ze
sprzętem kuchennym i innych pomieszczeń w wydzielonym obszarze,
9) używanie czystej odzieży ochronnej (fartuch, czepek) podczas wykonywania
obowiązków, pranie fartuchów i ścierek,
10)mycie i wyparzanie naczyń i sprzętu kuchennego,
11)doraźne zastępstwo kucharza w przypadku jego nieobecności;
12)zgłaszanie dyrektorowi zauważonych uszkodzeń i niesprawności, które mogą
stwarzać groźne następstwa dla zdrowia i życia przebywających na terenie
kuchni pracowników lub przynieść szkodę w mieniu przedszkola,
13)wykonywanie innych zadań zleconych przez dyrektora.
6. Do obowiązków konserwatora – woźnego należy :
1) nadzór nad całym obiektem tj. kontrola zabezpieczeń p. poż.,
2) zapobieganie uszkodzeniu i zniszczeniu mienia placówki, dokonywanie
drobnych napraw sprzętów i zabawek,
3) alarmowanie odpowiednich służb ( pogotowia , policji )w przypadku zaistnienia
stanu zagrożenia zdrowia, życia i mienia,
4) utrzymanie czystości w przedszkolu i ogrodzie tj. zamiatanie, odśnieżanie,
koszenie trawy, zabezpieczenie i konserwacja sprzętu ogrodowego,
5) prace organizacyjno – porządkowe tj. dokonywanie zakupów artykułów
niezbędnych do funkcjonowania placówki, wywieszanie flagi państwowej,
utrzymywanie czystości i porządku na stanowisku pracy,
6) przestrzegać przepisy BHP,
7) wykonywać inne czynności polecone przez dyrektora, wynikające z organizacji
pracy placówki.
7. Do obowiązków woźnej należy :
1) przestrzeganie ustalonego w przedszkolu czasu pracy i wykorzystywania go
w sposób najbardziej efektywny,
2) stosowanie się do poleceń dyrektora,
3) zgłaszanie i eliminowanie zagrożeń w budynku i na terenie przedszkola
mogących spowodować wypadek,
4) przestrzeganie regulaminu pracy,
5) współpraca z nauczycielką grupy w organizowaniu opieki i wychowaniu
dzieci,
6) ustalanie z nauczycielką czasu wykonywania czynności porządkowych, aby
nie było zakłóceń w prowadzeniu zajęć,
7) sprawowanie doraźnej opieki nad dziećmi w czasie chwilowej, ważnej
nieobecności nauczyciela w sali,
8) towarzyszenie nauczycielowi podczas zabaw i zajęć z dziećmi, jeżeli w danym
czasie nie wykonuje innych powierzonych zadań,
9) towarzyszenie w spacerach, wyjściach poza teren przedszkola oraz
w imprezach i uroczystościach grupowych,
10)pobyt w sali w czasie wolnym od obowiązkowych zajęć,
11)przygotowywanie pomocy wg zaleceń nauczyciela oraz sprzątanie po
zajęciach,
12)pomoc dzieciom w czynnościach samoobsługowych,
13)codzienne nienaganne utrzymywanie porządku w sali, łazience oraz
dodatkowo w przydzielonych pomieszczeniach,
14)wykonywanie w okresie wakacji, oprócz czynności codziennych, całkowitego
porządkowania przydzielonych pomieszczeń oraz innych pomieszczeń
i sprzętu w przedszkolu,
15)okresowe mycie sprzętów, okien, drzwi, mycie podłóg, lamp, zabawek w sali,
16)odpowiednie zabezpieczanie przed dziećmi produktów chemicznych
i środków sanitarnych,
17)estetyczne podawanie wszystkich posiłków, rozkładanie właściwych porcji
według ilości podanej do kuchni,
18)dbałość o estetykę w czasie jedzenia oraz sprzątanie po posiłkach,
19)organizowania odpoczynku poobiedniego dzieci przez rozłożenie i złożenie
leżaków i pościeli, pomoc w rozbieraniu i ubieraniu dzieci,
20)otaczanie specjalną troską dzieci przebywających w pomieszczeniach
sanitarnych, w razie zmoczenia się lub zabrudzenia – pomaganie
w czynnościach higienicznych,
21)zgłaszanie dyrektorowi lub nauczycielowi do odpisu zniszczonego sprzętu,
urządzeń, zabawek,
22)wykonywanie innych czynności zleconych przez dyrektora, wynikających
z organizacji pracy i potrzeb przedszkola poleconych przez dyrektora lub
nauczyciela,
23)wykonywanie czynności dodatkowych wg przydzielonych zadań (np.
dodatkowe pomieszczenia, zastępstwa za innych pracowników obsługowych
przebywających na zwolnieniu lekarskim bądź urlopie),
24)ścisła współpraca z nauczycielem, pomoc w przygotowaniu zajęć objętych
ramowym rozkładem dnia, pomoc w sprzątaniu po zajęciach,
25)dbałość o zdrowie, bezpieczeństwo i estetyczny wygląd oraz dobre
samopoczucie dzieci.

ROZDZIAŁ 6
WYCHOWANKOWIE PRZEDSZKOLA
§ 25
1. Wychowanie przedszkolne obejmuje dzieci od początku roku szkolnego w roku
kalendarzowym, w którym dziecko kończy trzy lata, do końca roku szkolnego
w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy siedem lat. W szczególnie
uzasadnionych przypadkach dyrektor przedszkola, dysponując wolnymi
miejscami, może przyjąć do przedszkola dziecko, które ukończyło dwa i pół roku.
2. W przypadku dzieci mających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego
wychowaniem przedszkolnym może być objęte dziecko w wieku powyżej
siedmiu lat, nie dłużej jednak niż do końca roku szkolnego w roku
kalendarzowym, w którym kończy ono dziewięć lat.
3. Dziecko w wieku sześciu lat ma obowiązek odbyć roczne przygotowanie
przedszkolne.
4. Rodzice dziecka podlegającego obowiązkowi, o którym mowa w ust. 3, są
obowiązani dopełnić czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do
przedszkola.
§ 26
Zasady przyjęć do przedszkola
1. Do przedszkola przyjmuje się kandydatów zamieszkałych na obszarze danej
gminy.
2. Postępowanie rekrutacyjne jest prowadzone na wniosek rodzica.
3. Wniosek o przyjęcie do przedszkola zawiera:
1) imię, nazwisko, datę urodzenia i numer PESEL kandydata, a w przypadku
braku numeru PESEL – serię i numer paszportu lub innego dokumentu
potwierdzającego tożsamość,
2) imiona i nazwiska rodziców kandydata,
3) adres miejsca zamieszkania rodziców i kandydata,
4) adres poczty elektronicznej i numery telefonów rodziców kandydata, o ile je
posiadają,
5) wskazanie kolejności wybranych przedszkoli publicznych, publicznych innych
form wychowania przedszkolnego (kolejność od najbardziej do najmniej
preferowanych).
4. Do wniosku dołącza się dokumenty potwierdzające spełnianie przez kandydata
kryteriów, odpowiednio:
1) oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata,
2) orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na
niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu
niepełnosprawności, lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów
Ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz
zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz. U. z 2011 r. Nr 127 poz. 721 ze
zm.),
3) prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację, lub akt
zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka, oraz
niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem,
4) dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z Ustawą z
dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j.
Dz. U. z 2016 r. poz. 575 ze zm.),
5) dokumenty potwierdzające spełnianie przez kandydata kryteriów określonych
przez organ prowadzący.
5. Dokumenty, o których mowa w ust. 4 pkt 2–4, są składane w oryginale, w formie
notarialnie poświadczonej kopii albo w postaci urzędowo poświadczonego odpisu
– zgodnie z art. 76a § 1 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania
administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 23 ze zm.) – lub wyciągu z
dokumentu. Dokumenty te mogą być składane także w formie kopii poświadczanej
za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata.
6. Oświadczenia, o których mowa w ust. 4, składa się pod rygorem
odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający
oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści:
„Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego
oświadczenia”. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej
za składanie fałszywych zeznań.
7. Przewodniczący komisji rekrutacyjnej może żądać dokumentów potwierdzających
okoliczności zawarte w oświadczeniach, o których mowa w ust. 4, w terminie
wyznaczonym przez przewodniczącego lub może zwrócić się do wójta (burmistrza,
prezydenta miasta) właściwego ze względu na miejsce zamieszkania kandydata
o potwierdzenie tych okoliczności.
8. Postępowanie rekrutacyjne jest etapowe.
9. Do przedszkola przyjmuje się dzieci zamieszkałe na obszarze gminy Czudec.
10.W przypadku większej liczby kandydatów spełniających warunek zamieszkania na
terenie gminy niż liczba wolnych miejsc w przedszkolu na pierwszym etapie
postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę łącznie następujące kryteria:
 wielodzietność rodziny kandydata,
 niepełnosprawność kandydata,
 niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata,
 niepełnosprawność obojga rodziców kandydata,
 niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,
 samotne wychowywanie kandydata w rodzinie,
 objęcie kandydata pieczą zastępczą.
11.Kryteria wskazane w ust. 10 mają taką samą wartość.
12.W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych przez kandydatów na
pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego
etapu przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami, na drugim etapie
postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę kryteria określone przez organ
prowadzący tj. Radę Gminy Czudec z uwzględnieniem zapewnienia jak
najpełniejszej realizacji potrzeb dziecka i jego rodziny, zwłaszcza potrzeb rodziny,
w której rodzice albo rodzic samotnie wychowujący kandydata muszą pogodzić
obowiązki zawodowe z obowiązkami rodzinnymi, oraz lokalnych potrzeb
społecznych. Dokumenty niezbędne do potwierdzenia tych kryteriów określa
Uchwała NR XXIII/206/2017 Rady Gminy Czudec z dnia 24 marca 2017 r.
13.Kandydaci zamieszkali poza obszarem gminy mogą być przyjęci do przedszkola,
jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, zgodnie z ust. 1–12,
przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami. W przypadku większej liczby
kandydatów zamieszkałych poza obszarem gminy przeprowadza się postępowanie
rekrutacyjne przy zastosowaniu przepisów ustępów poprzedzających.
14.Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego przedszkole nadal
dysponuje wolnymi miejscami, dyrektor przedszkola przeprowadza postępowanie
uzupełniające.
§ 27
Komisja rekrutacyjna
1. Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez
dyrektora przedszkola. Dyrektor wyznacza przewodniczącego komisji
rekrutacyjnej.
2. Do zadań komisji rekrutacyjnej należy w szczególności:
1) ustalenie wyników postępowania rekrutacyjnego i podanie do publicznej
wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów
niezakwalifikowanych,
2) ustalenie i podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych
i kandydatów nieprzyjętych,
3) sporządzenie protokołu postępowania rekrutacyjnego.
§ 28
Ustalenie wyników postępowania rekrutacyjnego
1. Wyniki postępowania rekrutacyjnego podaje się do publicznej wiadomości
w formie listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów
niezakwalifikowanych, zawierającej imiona i nazwiska kandydatów oraz
informację o zakwalifikowaniu albo niezakwalifikowaniu kandydata.
2. Komisja rekrutacyjna przyjmuje kandydata do przedszkola, jeżeli w wyniku
postępowania rekrutacyjnego kandydat został zakwalifikowany i złożył wymagane
dokumenty.
3. Komisja rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości listę kandydatów
przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do przedszkola. Lista zawiera imiona
i nazwiska kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych lub informację
o liczbie wolnych miejsc.
4. Listy, o których mowa w ust. 1 i 3, podaje się do publicznej wiadomości poprzez
umieszczenie na tablicy ogłoszeń przedszkola. Listy zawierają imiona i nazwiska
kandydatów uszeregowane w kolejności alfabetycznej i najniższą liczbę punktów,
która uprawnia do przyjęcia.
5. Dzień podania do publicznej wiadomości listy, o której mowa w ust. 3, jest
określany w formie adnotacji umieszczonej na tej liście, opatrzonej podpisem
przewodniczącego komisji rekrutacyjnej.
6. W terminie siedmiu dni od daty podania do publicznej wiadomości listy
kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych rodzic kandydata może
wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia
odmowy przyjęcia kandydata do przedszkola.
7. Uzasadnienie sporządza się w terminie pięciu dni od daty wystąpienia przez
rodzica kandydata z wnioskiem, o którym mowa w ust. 6. Uzasadnienie zawiera
przyczyny odmowy przyjęcia, w tym najniższą liczbę punktów, która uprawniała
do przyjęcia, oraz liczbę punktów, którą kandydat uzyskał w postępowaniu
rekrutacyjnym.
8. Rodzic kandydata może wnieść do dyrektora przedszkola odwołanie od
rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, w terminie siedmiu dni od daty otrzymania
uzasadnienia.
9. Dyrektor przedszkola rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji
rekrutacyjnej, o którym mowa w ust. 8, w terminie siedmiu dni od daty otrzymania
odwołania. Na rozstrzygnięcie dyrektora przedszkola służy skarga do sądu
administracyjnego.
§ 29
Prawa i obowiązki wychowanków
1. Dzieci w przedszkolu mają wszystkie prawa wynikające z Konwencji o prawach
dziecka, przyjętej przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 20
listopada 1989 r. (Dz. U. z 1991 r. Nr 120 poz. 526), w szczególności prawo do
właściwie zorganizowanego procesu opiekuńczo- wychowawczo- dydaktycznego
poprzez:
1) przebywanie w przedszkolu urządzonym zgodnie z zasadami higieny,
potrzebami dziecka i możliwościami placówki,
2) organizację dnia zabezpieczającą higieniczny tryb życia, zdrowe żywienie,
3) właściwie zorganizowany wypoczynek, bezpieczne zażywanie ruchu,
4) uczestniczenie w proponowanych sytuacjach edukacyjnych w ciągu całego dnia
zgodnie z możliwościami percepcyjnymi dziecka,
5) zaspokajanie potrzeb emocjonalnych i ruchowych,
6) zaspokajanie potrzeb własnych,
7) doskonalenie i rozwijanie zdolności i zainteresowań,
8) przeprowadzanie prostych doświadczeń lub ich obserwowanie,
9) współdecydowanie o wyborze zabaw i rodzaju zajęć w danym dniu,
10) zabawę i wybór towarzysza zabawy,
11) ochronę przed wszelkimi formami przemocy fizycznej i psychicznej,
12) wyrażanie własnych sądów i opinii,
13) poszanowanie godności osobistej,
14) tolerancję,
15) akceptację,
16) zrozumienie indywidualnych potrzeb,
17) poszanowanie własności,
18) indywidualne tempo rozwoju.
2. Normy zachowań obowiązujące w przedszkolu ustalane są wspólnie z dziećmi.
Dotyczą bezpieczeństwa i szacunku względem siebie i innych oraz poszanowania
mienia w przedszkolu, zgodnie z zapisami zawartymi w Kodeksie Przedszkolaka.
3. Dziecko w przedszkolu ma obowiązek:
1) przestrzegać ustalonych w grupie zasad i reguł.
2) przestrzegać ustalonych zasad dotyczących bezpieczeństwa,
3) próbować ubierać i rozbierać się z pomocą osoby dorosłej (3–4- latki), umieć
się ubrać, rozebrać i wiązać sznurowadła (5–6-latki), samodzielnie posługiwać
się sztućcami,
4) samodzielnie załatwiać potrzeby fizjologiczne,
5) wykonywać prace porządkowe na miarę swoich możliwości,
6) przestrzegać podstawowych zasad higieny osobistej,
7) szanować wytwory innych dzieci,
8) godnie reprezentować przedszkole w kontaktach ze środowiskiem.
4. Dzieciom w przedszkolu nie wolno:
1) stwarzać niebezpiecznych sytuacji, zagrażających zdrowiu i życiu dziecka
i innych dzieci,
2) krzywdzić innych ani siebie,
3) niszczyć cudzej własności,
4) przeszkadzać innym w pracy lub zabawie.
5. Wychowankowie, którzy przejawiają zachowania agresywne, naruszają zasady
współżycia społecznego poddawani są wnikliwej obserwacji i szczegółowej
analizie zachowań przez nauczyciela, którzy podejmują decyzje o:
1) powiadomieniu dyrektora,
2) powiadomieniu rodziców (prawnych opiekunów),
3) spotkaniu rodziców (prawnych opiekunów) dziecka z nauczycielami
w obecności dyrektora w celu uzgodnienia wspólnego kierunku oddziaływań
i wspólnych sposobów postępowania,
4) skierowaniu dziecka do Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w celu
dokonania diagnozy specjalistycznej i poddania ewentualnej terapii, innych
działaniach podjętych w porozumieniu z rodzicami (prawnymi opiekunami).
6. Dziecko może być czasowo zawieszone z możliwości korzystania z przedszkola
w przypadku wszawicy, choroby zakaźnej, sytuacji rodzinnej; decyzję
o zawieszeniu w korzystaniu z przedszkola podejmuje dyrektor.
7. Dyrektor po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej oraz rady rodziców może
podjąć decyzję o skreśleniu dziecka z listy dzieci uczęszczających do przedszkola
w następujących przypadkach:
1) nieusprawiedliwionej absencji trwającej dłużej niż miesiąc,
2) nie wniesienia płatności za przedszkole trwającego dłużej niż miesiąc,
3) gdy jest nosicielem choroby zakaźnej (oprócz chorób wieku dziecięcego),
4) braku porozumienia między rodzicami a przedszkolem w sprawach
kluczowych, dotyczących wychowania dziecka i problemów wychowawczych,
kiedy rodzice nie interesują się dzieckiem i nie współpracują z poradnią
specjalistyczną, a agresywne zachowanie dziecka zagraża bezpieczeństwu
własnemu i innych dzieci,
5) nieprzestrzegania przez rodziców postanowień niniejszego Statutu.
8. Rodzice mają prawo do odwołania się od tej decyzji do organu nadrzędnego.
9. W trakcie postępowania odwoławczego dziecko ma prawo uczęszczać do
przedszkola, chyba że decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności. Rygor
natychmiastowej wykonalności obowiązuje w sytuacjach wynikających z art. 108
§1 Kodeksu Postępowania Administracyjnego.

ROZDZIAŁ 7
WSPÓŁPRACA Z RODZICAMI
§ 30
Prawa rodziców
1. Rodzice ( prawni opiekunowie) i nauczyciele zobowiązani są do współdziałania
w celu skutecznego oddziaływania wychowawczego na dziecko i określania drogi
jego indywidualnego rozwoju.
2. Rodzice mają prawo do:
1) zapoznania się z realizowanymi w przedszkolu planami i programami pracy
dydaktyczno-wychowawczej,
2) uzyskiwania na bieżąco rzetelnej informacji na temat aktualnego stanu rozwoju
i postępów edukacyjnych dziecka,
3) uzyskania informacji o stanie gotowości szkolnej swojego dziecka, aby mogli je
wspomagać w osiąganiu tej gotowości, odpowiednio do jego potrzeb,
4) uzyskiwania porad i wskazówek od nauczycieli w rozpoznawaniu przyczyn
trudności wychowawczych i doborze metod udzielania dziecku pomocy,
5) wyrażania i przekazywania nauczycielowi i dyrektorowi wniosków
z obserwacji pracy przedszkola,
6) wyrażania i przekazywania opinii na temat pracy przedszkola organowi
prowadzącemu i organowi nadzorującemu pracę pedagogiczną.
§ 31
Obowiązki rodziców
1. Do podstawowych obowiązków rodziców dziecka należy:
1) respektowanie niniejszego statutu,
2) respektowanie uchwał rady pedagogicznej i rady rodziców,
3) przyprowadzanie i odbieranie dziecka z przedszkola lub przez upoważnioną
przez rodziców osobę zapewniającą dziecku pełne bezpieczeństwo,
4) terminowe uiszczanie odpłatności za pobyt dziecka w przedszkolu,
5) przyprowadzanie do przedszkola dzieci zdrowych,
6) informowanie o przyczynach nieobecności dziecka w przedszkolu ,
niezwłoczne zawiadamianie o zatruciach pokarmowych i chorobach zakaźnych,
7) dbanie o higienę i estetyczny wygląd dziecka,
8) zapewnienie regularnego uczęszczania do przedszkola dzieci sześcioletnich
podlegających obowiązkowi rocznego przygotowania przedszkolnego,
9) zaopatrzenie dzieci w niezbędne przedmioty, przybory i pomoce,
10)wspieranie nauczycieli w celu osiągnięcia gotowości szkolnej dziecka,
11)systematyczne zapoznawanie się z treścią komunikatów, ogłoszeń na tablicy
ogłoszeń,
12)interesowanie się sukcesami i porażkami dziecka,
13)inne obowiązki wynikające z uregulowań wewnętrznych przedszkola.
§ 32
Współpraca z rodzicami
1. Formy współpracy przedszkola z rodzicami (prawnymi opiekunami):
1) spotkania adaptacyjne,
2) zebrania ogólne z dyrektorem i grupowe,
3) konsultacje i rozmowy indywidualne z dyrektorem, nauczycielami
i specjalistami,
4) tablice informacyjne dla rodziców (prawnych opiekunów),
5) dni otwarte,
6) zajęcia integracyjne dla rodziców (prawnych opiekunów) i dzieci,
7) warsztaty prowadzone przez nauczycieli i specjalistów,
8) wspólne przedsięwzięcia organizowane przez rodziców (prawnych opiekunów)
i nauczycieli.
ROZDZIAŁ 8
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 33
1. Statut obowiązuje w równym stopniu wszystkich członków społeczności
przedszkolnej – dzieci, nauczycieli, rodziców, pracowników obsługi
i administracji.
2. Zmiany (nowelizację) statutu wprowadza się na wniosek organów przedszkola,
organu prowadzącego lub nadzorującego, albo w przypadku zmiany przepisów.
3. Rada pedagogiczna może podjąć uchwałę o zmianie tekstu jednolitego statutu.
4. Dla zapewnienia znajomości Statutu przez wszystkich zainteresowanych ustala się:
1) umieszczenie tekstu na stronie internetowej przedszkola,
2) wywieszenie Statutu na tablicy informacyjnej na terenie placówki,
3) udostępnianiu zainteresowanym przez dyrektora przedszkola.
5. Regulaminy działalności uchwalone przez organy działające w przedszkolu nie
mogą być sprzeczne z postanowieniami niniejszego Statutu.
6. Statut wchodzi w życie z dniem uchwalenia.
7. Statut Przedszkola uchwalony na posiedzeniu rady pedagogicznej w dniu 29
sierpnia 2011 r. traci moc prawną z dniem uchwalenia nowego statutu.
8. Statut uchwalony Uchwałą nr 4/2017/18 w dniu 02.11. 2017 r. przez Radę
Pedagogiczną Publicznego Przedszkola w Czudcu oraz zaakceptowany przez Radę
Rodziców.

Załącznik do Statutu