Procedury bezpieczeństwa w okresie COVID-19

Procedury bezpieczeństwa w okresie COVID-19

Załącznik nr 1

do Zarządzenia nr 10/2019/20 z dnia 20 sierpnia 2020 roku

 

 

 

PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA

W OKRESIE PANDEMII COVID-19

NA TERENIE

PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA

W CZUDCU

OBOWIĄZUJĄCE OD 01.09.2020r.

 

Czudec , 20.08. 2020r.

 

 

PODSTAWA PRAWNA:

 • Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz.U. z 2019 r. poz.1239 ze zm.),
 • Ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U. z 2019 r. poz. 59),
 • Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2019 r. poz. 1148),
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U. z 2003 r. Nr 6 poz. 69 ze zm.),
 • Statut Publicznego Przedszkola w Czudcu
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. 2020 poz. 780),
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. 2020 poz. 781),
 • Wytyczne przeciwepidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 2 lipca 2020 r. dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, wydane na podstawie art. 8a ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U. z 2019 r. poz.59, oraz z 2020 r. poz. 322,374 i 567),

 

I WARIANTY FUNKCJONOWANIA PRZEDSZKOLA
II PROCEDURY OGÓLNE
III PROCEDURA PRZYPROWADZANIA I ODBIORU DZIECKA Z PRZEDSZKOLA
IV PROCEDURY SANITARNE
V PROCEDURY ŻYWIENIOWE
VI PRACA PRZEDSZKOLA
VII PROCEDURA POSTĘPOWANIA NA WYPADEK PODEJRZENIA ZAKAŻENIA COVID-19
VIII ZNIESIENIE LUB WYGAŚNIĘCIE OBOWIĄZKU STOSOWANIA PROCEDUR
IX PRZEPISY KOŃCOWE

I  WARIANTY FUNKCJONOWANIA SZKÓŁ I PLACÓWEK W OKRESIE PANDEMII W SYTUACJI WYSTĄPIENIA ZAKAŻENIA NA DANYM TERENIE

 

 1. Wariant A – tradycyjna forma kształcenia

W szkole funkcjonuje tradycyjne kształcenie. Obowiązują wytyczne GIS/MZ i MEN dla szkół i placówek oświatowych.W przypadku wystąpienia zagrożenia epidemiologicznego dyrektor szkoły, po uzyskaniu pozytywnej opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego i za zgodą organu prowadzącego, będzie mógł częściowo lub w całości zawiesić stacjonarną pracę szkół i placówek. Wówczas dopuszczalne będą dwa warianty kształcenia: B i C.

 2. Wariant B – mieszana forma kształcenia (hybrydowa)

Dyrektor będzie mógł zawiesić zajęcia grupy, grupy wychowawczej, oddziału, klasy, etapu edukacyjnego lub całej szkoły lub placówki, w zakresie wszystkich lub poszczególnych zajęć i prowadzić kształcenie na odległość (zdalne). Będzie to zależało od sytuacji epidemicznej na danym terenie, w danej szkole czy placówce. Decyzję podejmie dyrektor po uzyskaniu zgody organu prowadzącego i otrzymaniu pozytywnej opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego. Opinie te, będzie można – z uwagi na konieczność podejmowania szybkiej decyzji – uzyskać pisemnie, ustnie, za pomocą emaila, telefonu.

 3. Wariant C – kształcenie zdalne

Dyrektor szkoły, placówki podejmuje decyzję o zawieszeniu zajęć stacjonarnych na określony czas i wprowadzeniu w całej szkole kształcenia na odległość (edukacji zdalnej). Konieczna będzie w tym przypadku zgoda organu prowadzącego i pozytywna opinia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego. Minister Edukacji Narodowej nadal zachowuje uprawnienie do ograniczenia zajęć w szkołach na terenie kraju.

 II PROCEDURY OGÓLNE

 1. Za zapewnienie bezpieczeństwa i higienicznych warunków pobytu w Publicznym Przedszkolu w Czudcu zwanego dalej Przedszkole lub placówką, odpowiada Dyrektor Publicznego Przedszkola, zwany dalej Dyrektorem.
 2. Przedszkole pracuje w godzinach od 6:00. do 16:30
 3. Do Przedszkola może uczęszczać WYŁĄCZNIE dziecko zdrowe, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną. Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych nie wolno przyprowadzać dziecka do podmiotu.
 4. Przy wejściu do budynku znajduje się informacja o obowiązku dezynfekowania rąk oraz instrukcja użycia środka dezynfekującego. Wszyscy wchodzący do budynku mają możliwość skorzystają z płynu do dezynfekcji rąk.
 5. Należy ograniczyć przebywanie w przedszkolu osób z zewnątrz do niezbędnego minimum. Osoby z zewnątrz wchodzące na teren budynku Publicznego Przedszkola w Czudcu mogą przebywać tylko w wyznaczonych obszarach. Obowiązuje je stosowanie środków ochronnych: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk, tylko osoby bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych.
 6. W Przedszkolu funkcjonuje szybka ścieżka komunikacji z rodzicami za pomocą telefonów komórkowych bądź komunikatorów.
 7. Przedszkole posiada 2 termometry bezdotykowe. Termometry są dezynfekowane po użyciu w danej grupie.
 8. Do pracy w podmiocie mogą przychodzić jedynie zdrowe osoby, bez jakichkolwiek objawów wskazujących na chorobę zakaźną.

 III PROCEDURA PRZYPROWADZANIA I ODBIORU DZIECKA
Z PRZEDSZKOLA

 1. Do Przedszkola może uczęszczać WYŁĄCZNIE dziecko zdrowe, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną. Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych nie wolno przyprowadzać dziecka do podmiotu.
 2. Dzieci do podmiotu są przyprowadzane/ odbierane przez osoby zdrowe.
 3. Rodzice i opiekunowie przyprowadzający/odbierający dzieci do/z podmiotu mają zachować dystans społeczny w odniesieniu do pracowników podmiotu jak i innych dzieci i ich rodziców wynoszący min. 2 m
 4. Rodzice/Opiekunowie odprowadzający dzieci mogą wchodzić do przestrzeni wspólnej budynku, zachowując zasady
 5. 1 opiekun z dzieckiem/dziećmi
 6. Dystansu od kolejnego opiekuna z dzieckiem/dziećmi min. 2 m,
 7. Dystansu od pracowników szkoły min. 1,5 m,
 8. Opiekunowie powinni przestrzegać obowiązujących przepisów prawa związanych z bezpieczeństwem zdrowotnym obywateli (m.in. stosować środki ochronne: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk).
 9. W przypadku odbywania przez dziecko okresu adaptacyjnego w placówce rodzic/opiekun za zgodą dyrektora może przebywać na terenie placówki z zachowaniem wszelkich środków ostrożności (min. osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk, tylko osoba zdrowa, w której w domu nie przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych). Należy ograniczyć dzienną liczbę rodziców/opiekunów dzieci odbywających okres adaptacyjny w placówce do niezbędnego minimum, umożliwiając osobom zachowanie dystansu społecznego co najmniej 2 m.

 IV PROCEDURY SANITARNE

 1. Dyrektor we współpracy z organem prowadzącym zapewnia:
 2. Sprzęt, środki czystości do dezynfekcji, które zapewnią bezpieczne korzystanie z pomieszczeń Przedszkola, boiska szkolnego oraz sprzętów, materiałów edukacyjnych, wyposażenia sal w Przedszkolu;
 3. Płyn do dezynfekcji rąk - przy wejściu do budynku, na korytarzu oraz w miejscu przygotowywania posiłków, a także środki ochrony osobistej, w tym rękawiczki, maseczki ochronne dla pracowników odbierający rzeczy, produkty od dostawców zewnętrznych oraz personelu sprzątającego;
 4. Plakaty z zasadami prawidłowego mycia rąk w pomieszczeniach sanitarno-higienicznych oraz instrukcje dotyczące prawidłowego mycia rąk przy dozownikach z płynem;
 5. Pomieszczenie do izolacji osoby, u której stwierdzono objawy chorobowe, zaopatrzone w maseczki, rękawiczki i przyłbicę oraz płyn do dezynfekcji rąk
 6. Pełną informację dotyczącą stosowanych metod zapewniania bezpieczeństwa i procedur postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia wszystkim pracownikom jak i rodzicom.
 7. Dyrektor Publicznego Przedszkola w Czudcu zobowiązany jest do:
 8. Nadzorowania prac porządkowych wykonywanych przez pracowników Przedszkola zgodnie z powierzonymi im obowiązkami;
 9. Dbania o to by w salach, w których spędzają czas dzieci nie było zabawek, przedmiotów, których nie da się skutecznie zdezynfekować;
 10. Prowadzenia komunikacji z rodzicami dotyczącą bezpieczeństwa dzieci w przedszkolu;
 11. Przeprowadzenia spotkania z pracownikami i poinstruowania ich, aby kładli szczególny nacisk na profilaktykę zdrowotną, również dotyczącą ich samych, a także uwrażliwienie kadry na konieczność stosowania środków ochrony osobistej (np. rękawiczek, maseczek itp.) oraz mycia i dezynfekcji rąk, w tym szczególnie:

- przed i po kontakcie z dziećmi,

- po kontakcie z zanieczyszczonymi powierzchniami lub sprzętem,

- po usunięciu środków ochrony osobistej,

 1. Kontaktowania się z rodzicem/rodzicami/opiekunem prawnym/opiekunami prawnymi – telefonicznie, w przypadku stwierdzenia podejrzenia choroby u ich dziecka;
 2. Informowania organu prowadzącego o zaistnieniu podejrzenia choroby u dziecka, pracownika;
 3. Współpracy ze służbami sanitarnymi;
 4. Instruowania pracowników o sposobie stosowania procedury postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia;
 5. Zapewnienia takiej organizacji, która uniemożliwi stykania się ze sobą poszczególnych grup dzieci;
 6. Informowania rodziców o obowiązujących w Przedszkolu procedurach postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia;
 7. Ograniczenia przebywania w Przedszkolu osób z zewnątrz.
 8. Uzyskania zgody rodziców/opiekunów na pomiar temperatury ciała dziecka jeśli zaistnieje taka konieczność, w przypadku wystąpienia niepokojących objawów chorobowych.
 9. W miarę możliwości organizuje pracę tak, by uniemożliwić stykanie się ze sobą poszczególnych grup dzieci (np. różne godziny przyjmowania grup do placówki, różne godziny zabawy na dworze)
 10. W miarę możliwości nie należy angażować w zajęcia opiekuńcze pracowników i personelu powyżej 60. roku życia lub z istotnymi problemami zdrowotnymi.
 11. Śledzenia informacji umieszczanych na stronach internetowych Głównego Inspektoratu Sanitarnego i Ministerstwa Zdrowia, wytycznych i zaleceń w zakresie koronawirusa (SARS-CoV-2), w tym zasad bezpiecznego postępowania.
 12. Każdy pracownik placówki (pracownicy pedagogiczni i niepedagogiczni) zobowiązany jest do:
 13. Po przyjściu do obiektu bezzwłocznego mycia rąk,
 14. Regularnego mycia rąk przez 30 sekund mydłem i wodą lub środkiem dezynfekującym zgodnie z instrukcją zamieszczoną w pomieszczeniach sanitarno-higienicznych,
 15. Wyrzucania zużytych jednorazowych środków ochrony osobistej do zamykanych, wyłożonych workiem foliowym koszy znajdujących się w łazienkach,
 16. Kasłania, kichania w jednorazową chusteczkę lub wewnętrzną stronę łokcia,
 17. Unikania kontaktu z osobami, które źle się czują;
 18. Postępowania zgodnie z zapisami wprowadzonymi Procedurami bezpieczeństwa;
 19. Osoby sprzątające w placówce:
 20. Myją ciągi komunikacyjne;
 21. Myją i dezynfekują poręcze, włączniki światła klamki, uchwyty, poręcze krzeseł, siedziska i oparcia krzeseł, blaty stołów, z których korzystają dzieci i nauczyciele, drzwi wejściowe do placówki, zabawki, szafki w szatni (powierzchnie płaskie), kurki przy kranach;
 22. Prowadzą bieżącą dezynfekcję toalet;
 23. Myją i dezynfekują ręce po każdej czynności związanej ze sprzątaniem, myciem, itd.;
 24. Przeprowadzają dezynfekcję ściśle przestrzegają zaleceń producenta znajdujących się na opakowaniu środka do dezynfekcji. Ważne jest ścisłe przestrzeganie czasu niezbędnego do wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń, przedmiotów, tak aby dzieci nie były narażone na wdychanie oparów środków służących do dezynfekcji.

 V PROCEDURY ŻYWIENIOWE

 1. Przy organizacji żywienia w przedszkolu (stołówka, kuchnia), obok warunków higienicznych wymaganych przepisami prawa odnoszącymi się do funkcjonowania żywienia zbiorowego, dodatkowo należy wprowadzić zasady szczególnej ostrożności dotyczące zabezpieczenia pracowników. Powinna być zachowana odpowiednia odległość stanowisk pracy wynosząca min. 1,5 m, a jeśli to niemożliwe – zapewnienie środków ochrony osobistej. Szczególną uwagę należy zwrócić na utrzymanie wysokiej higieny stanowisk pracy, opakowań produktów, sprzętu kuchennego, naczyń stołowych oraz sztućców, a także higieny osobistej.
 2. Korzystanie z posiłków powinno odbywać się w miejscach do tego przeznaczonych zapewniających prawidłowe warunki sanitarno-higieniczne, zgodnie z zaleceniami w czasie epidemii. Rekomenduje się zmianowe wydawanie posiłków, czyszczenie blatów stołów i poręczy krzeseł po każdej grupie. Wielorazowe naczynia i sztućce należy myć w zmywarce z dodatkiem detergentu, w temperaturze minimum 60 stopni C lub je wyparzać.

 VI PRACA PRZEDSZKOLA

 1. Jedna grupa dzieci powinna, w miarę możliwości organizacyjnych, przebywać w wyznaczonej i stałej sali.
 2. Zaleca się, aby do grupy przyporządkowani byli, w miarę możliwości organizacyjnych, ci sami opiekunowie.
 3. W grupie może przebywać maksymalnie 25 dzieci.
 4. Powierzchnia każdego pomieszczenia przeznaczonego na zbiorowy pobyt od 3 do 5 dzieci powinna wynosić co najmniej 16 m2, w przypadku liczny większej niż 5 powierzchnia ulega odpowiedniego zwiększeniu na każde kolejne dziecko, z tym, że:
  1. Powierzchnia przypadająca na każde kolejne dziecko wynosi co najmniej 2 m2, jeżeli czas pobytu dziecka nie przekracza 5 godzin dziennie,
  2. Powierzchnia przypadająca na każde kolejne dziecko wynosi co najmniej 2,5 m2, jeżeli czas pobytu dziecka przekracza 5 godzin dziennie lub jest zapewnione leżakowanie,
 5. W miarę możliwości należy ograniczyć przebywanie w przedszkolu osób z zewnątrz do niezbędnego minimum (obowiązuje je stosowanie środków ochronnych: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk, tylko osoby bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych) i w wyznaczonych obszarach.
 6. W sali, w której przebywa grupa należy usunąć przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie uprać lub dezynfekować ( np. pluszowe zabawki). Jeżeli do zajęć wykorzystane są przybory sportowe (piłki, skakanki, obręcze itp.) należy je dokładnie myć, czyścić lub dezynfekować.
 7. Należy wietrzyć sale co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć.
 8. Opiekunowie powinni zachowywać dystans społeczny między sobą, w każdej przestrzeni podmiotu, wynoszący min. 1,5 m.
 9. Personel kuchenny nie powinien kontaktować się z dziećmi oraz z personelem opiekującym się dziećmi.
 10. Dziecko nie powinien zabierać ze sobą do placówki i z placówki niepotrzebnych przedmiotów lub zabawek. Ograniczenie to nie dotyczy dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w szczególności z niepełnosprawnościami. W takich przypadkach należy dopilnować, aby dzieci nie udostępniały swoich zabawek innym, natomiast opiekunowie dziecka powinni zadbać o regularne czyszczenie (pranie lub dezynfekcję) zabawki.
 11. Zaleca się korzystanie przez dzieci z pobytu na świeżym powietrzu, przy zachowaniu wymaganej odległości od osób trzecich – optymalnie na terenie podmiotu, a gdy nie ma takiej możliwości, wyjście na pobliskie tereny rekreacyjne.
 12. W przypadku korzystania przez grupę z placu zabaw poza terenem danego podmiotu zaleca się korzystanie z niego przez dzieci z jednej grupy, po uprzednim czyszczeniu z użyciem detergentu lub dezynfekowanie sprzętu/ przedmiotów, do których dzieci będą miały dostęp.
 13. Sprzęt na placu zabaw lub boisku, należącym do podmiotu, powinien być regularnie czyszczony z użyciem detergentu lub dezynfekowany, jeśli nie ma takiej możliwości należy zabezpieczyć go przed używaniem.
 14. Należy regularnie myć ręce woda z mydłem oraz dopilnować, aby robiły to dzieci, szczególnie po przyjściu do podmiotu, przed jedzeniem i po powrocie ze świeżego powietrza, po skorzystaniu z toalety.
 15. Rekomenduje się monitoring codziennych prac porządkowych, ze szczególnym uwzględnieniem utrzymywania w czystości ciągów komunikacyjnych, dezynfekcji powierzchni dotykowych – poręczy, klamek i powierzchni płaskich, w tym blatów w salach i w pomieszczeniach spożywania posiłków, klawiatury, włączników.

 VII PROCEDURA POSTĘPOWANIA NA WYPADEK PODEJRZENIA
ZAKAŻENIA COVID-19

 1. Jeżeli pracownik przedszkola zaobserwuje u dziecka objawy mogące wskazywać na infekcję dróg oddechowych, w tym w szczególności gorączkę, kaszel, należy odizolować ucznia w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu (izolatorium), zapewniając min. 2 m odległości od innych osób, i niezwłocznie powiadomić rodziców/opiekunów o konieczności odebrania dziecka z przedszkola (rekomendowany własny środek transportu).
 2. Dziecko, u którego stwierdzono podejrzenie zakażenia koronawirusem lub choroby COVID-19 (duszności, kaszel, gorączkę):
 3. Pracownik obsługi bezzwłocznie odizolowuje dziecko do tzw. IZOLATORIUM - wyznaczonego pomieszczeń (gabinet higienistki).
 4. Pracownik obsługi bezzwłocznie zabezpiecza się w: w specjalny kombinezon lub przyłbicę, fartuch ochronny, półmaskę i rękawiczki.
 5. Pracownik obsługi pozostaje z dzieckiem utrzymując min. 2 m odległości
 6. Nauczyciel zawiadamia dyrektora o zaistniałej sytuacji.
 7. Dyrektor kieruje do pomocy osobę, która przystępując do działań zabezpiecza się w przyłbicę, fartuch ochronny, półmaskę i rękawiczki.
 8. Nauczyciel bezzwłocznie zawiadamia rodziców o zaistniałej sytuacji.
 9. Dyrektor zawiadamia organ prowadzący i stację sanitarno – epidemiologiczną, w razie złego stanu dziecka dzwoni na 999 lub Stacja sanitarno – epidemiologiczna w Rzeszowie – (17) 85 22 111, (17) 85 41 909, 606399989 – numer alarmowy

Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Strzyżowie –  tel/fax (+48) 17 27 61 152

Oddział zakaźny szpitala w Łańcucie – (17) 22 40 112

 1. Pracownik, u którego stwierdzono podejrzenie zakażenia koronawirusem lub choroby COVIDi -19 (duszności, kaszel, gorączkę):
 2. Zgłasza fakt dyrektorowi i bezzwłocznie udaje się do wyznaczonego pomieszczenia: gabinet higienistki
 3. Dyrektor kieruje do pomocy osobę, która przystępując do działań zabezpiecza się w przyłbicę, fartuch ochronny, półmaskę i rękawiczki.
 4. Dyrektor bezzwłocznie zawiadamia odpowiednie służy, które podejmują dalsze kroki bezpieczeństwa.
 5. Pracownicy Przedszkola powinni zostać poinstruowani, że w przypadku wystąpienia niepokojących objawów choroby zakaźnej powinni pozostać w domu i skontaktować się telefonicznie z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, aby uzyskać teleporadę medyczną, a w razie pogarszania się stanu zdrowia zadzwonić pod nr 999 lub 112 i poinformować, że mogą być zakażeni koronawirusem.
 6. W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy niepokojących objawów sugerujących zakażenie koronawirusem należy niezwłocznie odsunąć go od pracy. Należy wstrzymać przyjmowanie kolejnych grup dzieci, powiadomić właściwą miejscowo powiatową stację sanitarno – epidemiologiczną i stosować się ściśle do wydawanych instrukcji i poleceń.
 7. Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik z infekcją dróg oddechowych, bezzwłocznie należy poddać gruntownemu sprzątaniu, zgodnie z funkcjonującymi w podmiocie procedurami oraz zdezynfekować powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty itp.) oraz zastosować się do indywidualnych zaleceń wydanych przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej.
 8. Należy stosować się do zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarnego przy ustalaniu, czy należy wdrożyć dodatkowe procedury biorą pod uwagę zaistniałą sytuację.

Zawsze w przypadku wątpliwości należy zwrócić się do właściwej powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej, aby odbyć konsultację lub uzyskać poradę.

VIII ZNIESIENIE LUB WYGAŚNIĘCIE OBOWIĄZKU STOSOWANIA PROCEDUR

 1. Stosowanie procedur wstrzymuje się w przypadku ich zniesienia lub wygaśnięcia.
 2. Zniesienie stosowania niniejszych procedur następuje na podstawie zarządzenia.
 3. Niniejsza procedura wygasa w przypadku, gdy:
  1. upłynął okres na który została wprowadzony;
  2. upłynął okres obowiązywania stanu zagrożenia epidemiologicznego, stanu epidemii lub stanu klęski żywiołowej – wprowadzonego w związku z rozprzestrzenianiem się choroby zakaźnej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub jego oznaczonym fragmencie, jeżeli stosowanie niniejszych procedur zostało wprowadzone na okres obowiązywania któregoś z nich;
  3. zniesiono stan zagrożenia epidemiologicznego, stanu epidemii lub stanu klęski żywiołowej– wprowadzonego w związku z rozprzestrzenianiem się choroby zakaźnej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub jego oznaczonym fragmencie, obejmującym Publiczne Przedszkole w Czudcu , przez uprawniony do tego organ władzy publicznej – jeżeli stosowanie termowizyjnego pomiaru temperatury ciała zostało wprowadzone na okres obowiązywania któregoś z nich;
  4. upływu okresu obowiązywania stanu zagrożenia epidemiologicznego, stanu epidemii lub stanu klęski żywiołowej, – wprowadzonego w związku z rozprzestrzenianiem się choroby zakaźnej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub jego oznaczonym fragmencie, obejmującym Zespół Szkół w Wyżnem albo ich zniesienia przez uprawniony do tego organ władzy publicznej, przed upływem okresu, o którym mowa w lit.
 4. W dniu zakończenia lub wygaśnięcia obowiązku stosowania niniejszych procedur wstrzymuje się wszelkie przewidywane przez nie czynności oraz nieodwracalnie niszczy wszelką dokumentację zawierającą jakiekolwiek informacje dotyczące zdrowia wychowanków, uczniów, pracowników oraz osób trzecich.

 

IX POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Procedury bezpieczeństwa wchodzą w życie z dniem podpisania przez dyrektora.
 2. Procedury obowiązują do odwołania.