.:Strona Główna | .:Przedszkole | .:O Nas | .:Grupy | .:Dla Rodziców | .:Aktualności | .:Sukcesy | .:Archiwum | .:Kontakt


 

OGŁOSZENIE
 


     W dniu 19.06.2018 r. tj. wtorek o godz.16.30 odbędzie się zebranie organizacyjne dla Rodziców dzieci 3 i 4 letnich, które po raz pierwszy przyjdą do przedszkola w roku szkolnym 2018/2019.

 

OGŁOSZENIE

     Publiczne Przedszkole w Czudcu ogłasza rekrutację na nowy rok szkolny 2018/19 od 5.03.2018r. do 23.03.2018 r.

Wnioski będą dostępne w przedszkolu i na stronie internetowej placówki.

 

Regulamin rekrutacji dzieci do Publicznego Przedszkola   w Czudcu

 na rok szkolny 2018/2019

 

Podstawa prawna:

·         Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 59 ze zm.),

·         Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 60 ze zm.),

·         Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół i placówek (Dz.U. z 2017 r. poz. 610).

Przedszkole prowadzi rekrutację w oparciu o zasadę powszechnej dostępności. Zasady przyjęcia dzieci do przedszkola określają powszechnie obowiązujące przepisy oraz Uchwała Rady Gminy w Czudcu  NrXXIII/206/2017 z 24 marca 2017 roku

§ 1

Zasady przyjęcia dzieci do przedszkola na rok szkolny 2018/2019 określa:

1)      Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe;

2)      Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę Prawo oświatowe;

3)      Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół i placówek ;

4)      Uchwała Rady Gminy  Nr XXIII/206/2017 z 24 marca 2017 roku.

5)      Uchwała rady Gminy Nr XXXII/320/2018 z 26 stycznia 2018 roku.

6)      Zarządzenie Nr 295/2018 z 10 stycznia 2018 roku.

§ 2

1.      Przedszkole prowadzi rekrutację w oparciu o zasadę powszechnej dostępności.

2.      Do przedszkola przyjmowane są dzieci w wieku od trzech do siedmiu lat. W szczególnie uzasadnionych przypadkach dyrektor może przyjąć do przedszkola dziecko, które ukończyło dwa i pół roku.

3.      W procesie rekrutacji nie uczestniczą dzieci kontynuujące wychowanie przedszkolne w przedszkolu.

§ 3

Podstawą przyjęcia dziecka do przedszkola jest wniosek o przyjęcie dziecka, który może być pobrany drogą elektroniczną ze strony internetowej przedszkola (przedszkoleczudec@o2.pl) lub bezpośrednio  w przedszkolu.

§ 4

1.      Wypełniony wniosek wraz z obowiązkowymi załącznikami należy złożyć w przedszkolu w okresie od 5 marca do 23 marca.

2.      Wniosek o przyjęcie do przedszkola może być złożony do nie więcej niż trzech wybranych przedszkoli.

§ 5

1.      W pierwszej kolejności do przedszkola przyjmowane będą dzieci spełniające następujące kryteria:

1)      wielodzietność rodziny kandydata,

2)      niepełnosprawność kandydata,

3)      niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata,

4)      niepełnosprawność obojga rodziców kandydata,

5)      niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,

6)      samotne wychowywanie kandydata w rodzinie,

7)      objęcie kandydata pieczą zastępczą.

2.      Jeżeli liczba dzieci spełniających następujące kryteria jest większa niż liczba miejsc w przedszkolu, o przyjęciu do przedszkola będą decydowały kryteria określone na podstawie art. 131 ust. 4 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe przez organ prowadzący – radę gminy

§ 6

1.      Decyzję o przyjęciu dziecka do przedszkola podejmuje komisja rekrutacyjna, powołana przez dyrektora przedszkola odrębnym zarządzeniem.

2.      Od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej przysługuje odwołanie do dyrektora przedszkola.

3.      Na rozstrzygnięcie dyrektora przedszkola przysługuje skarga do wojewódzkiego sądu administracyjnego.

§ 7

1.      Przyjęcie dzieci spoza gminy Czudec jest możliwe tylko po zrealizowaniu potrzeb mieszkańców gminy Czudec i nie może wpływać na zmianę liczby oddziałów w przedszkolu.

§ 8

  1. Publikacja wyników naboru odbędzie się dnia 18 kwietnia 2018 roku poprzez udostępnienie list dzieci przyjętych i nieprzyjętych w przedszkolu.
  2. Postępowanie uzupełniające będzie miało miejsce w terminie od 23 kwietnia do 17 maja jeżeli będą wolne miejsca w przedszkolu.

§ 9

Wnioski o przyjęcie do przedszkola wypełnione nieprawidłowo lub niekompletnie (mylny PESEL, brak podpisu, daty itp.) z powodu niespełnienia formalnych kryteriów, uniemożliwiających wprowadzenie danych do systemu komputerowego, nie będą rozpatrywane.

 

       Grażyna Czaja
( dyrektora przedszkola)

 

     

      Zarządzenie Wójta Gminy Czudec w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym  oraz w postępowaniu uzupełniającym a także terminów składania dokumentów do przedszkoli lub innych form wychowania przedszkolnego  i klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Czudec na rok szkolny 2018/2019.

 

Zarządzenie Wójta Gminy Czudec

    

      Uchwała Rady Gminy Czudec w sprawie określenia kryteriów rekrutacji oraz liczby punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do przedszkoli publicznych  i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Czudec.

 

                 Uchwała Rady Gminy                              
 

     Uchwała Rady Gminy Czudec w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat w prowadzonym przez gminę Czudec przedszkolach i oddziałach przedszkolnych.

       Uchwała Rady Gminy

 

Dokumenty do pobrania
 

DEKLARACJA O ODBYWANIU WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO NA ROK SZKOLNY 2018/2019

          WNIOSEK O PRZYJĘCIE DO PRZEDSZKOLA NA ROK SZKOLNY 2018/2019

                  

        OŚWIADCZENIE O ZATRUDNIENIU

                   

            OŚWIADCZENIE O WIELODZIETNOŚCI

                

 OŚWIADCZENIE O SAMOTNYM WYCHOWYWANIU DZIECKA

                

DEKLARACJA O KONTYNUOWANIU EDUKACJI PRZEDSZKOLNEJ